English Language with News

 
Screenshot at 17-41-32
pl Dzisiejszy post podobnie jak poprzedni jest “pisany na zamówienie” dla paru osób i pomyślałem “a niech inni również mają”. Pewien czas temu przeglądając czeluści internetu natknąłem się na http://insider.thomsonreuters.com/ na początku pomyślałem sobie “serwis informacyjny jak każdy inny” jednak kiedy zauważyłem że na dole pojawiją się napisy w tym samym momencie kiedy wypowiedziane słowo, bardzo mi się spodobała ta opcja i często służy mi przy jedzeniu obiadów…
 
Tak wygląda próbka video nagranego przeze mnie.
 
 

 
Wszystko super jednak jest jeden problem, aby uzyskać dostęp Reuters akceptuje jedynie korporacyjne maile (tak było parę miesięcy temu kiedy się rejestrowałem) w razie gdyby było tak nadal i nie moglibyście się zarejestrować podając swój standardowy/śmieciowy adres email dajcie znać może będę w stanie pomóc 😉
 
en Today’s post is the same as the previous “written on order” for some people and I thought, “and let others also have.” Some time ago reviewing the depths of the internet I came across a http://insider.thomsonreuters.com/ at the beginning I thought, “information service like any other,” but when I noticed that at the bottom are located the subtitles at the same time when the spoken word, I like it, and often serves me while eating lunch …
 
All great but there is one problem to access Reuters only accepts corporate emails (this was a few months ago when I registered) in case it was so still and you could not register by entering your standard / garbage email address let me know I may be able to help 😉
 
 
beerWhen the post was usefull please click on the advertisment at the bottom of page on the right (before turn off AdBlock plugin- if you have). Thanks !
 
 
 

Continue Reading

Jak zorganizować wiadomości

 
plOd jakiegoś czasu byłem parokrotnie proszony przez parę osób żeby wyjaśnić w jaki sposób czytam i gdzie mam zorganizowane wiadomości. Ze względu że nie chcę tracić czasu na wyjaśnianie tej samej rzeczy parokrotnie postanowiłem że napiszę krótki wpis na bloga i jedynie podeślę link do niego 😉
Ze względu że interesuję się głównie dwiema kategoriami informacji:
 
1. Inwestycje- waluty, akcje, opcje itp. itd.
2. Hi-Tech, R&D- do tej kategorii wpadają takie rzeczy jak: programowanie, java, testowanie aplikacji itp. itd.
 
Piszę o tym na wstępie ponieważ jeśli ktoś tutaj trafił przypadkiem i jest zainteresowany zupełnie innymi rzeczami raczej tego nie znajdzie aczkolwiek znajdziecie jeszcze informacje o historii, troszkę matematyce, językach i… sami sobie zobaczycie o czym jeszcze.
Ten wpis poświęcę narzędziu- agregatowi informacji RSS który nazywa się https://feedly.com podoba mi się hasło reklamowe które oddaje bardzo dobrze oddaje charakter tego narzędzia: “Read more, know more.” W ten sposób aplikacja prezentuje się: (polecam widok pełno ekranowy)
 
feedly
 
Nie zamierzam wiele się rozpisywać na temat struktury samej aplikacji bo wiele nie ma co opisywać. To co bardzo mi się podoba w niej to to że jest możliwość importu/eksportu tzw. pliku OPML, idea jest taka że bardzo łatwo zaimportować kogoś zbiór kanałów RSS jaki dana osoba obserwuje, dla zainteresowanych osób udostępniam swój aktualny plik OPML https://www.dropbox.com/s/fas69rorusovbmi/feedly.opml?dl=0 :
Zachęcam do zapoznania się z tym narzędziem ponieważ znacznie ułatwia organizację czytanych wiadomości i pozwala na korzystanie z wielu dostawców informacji w jednym miejscu. Oczywiście nie uważam że kanały RSS które mam zaimportowane są najlepsze i najbardziej słuszne, zachęcam do komentowania oraz podrzucania swoich stron które uważacie za godne polecenia 😉
 
Następny post ukaże się niebawem i będzie na temat uczenia się języków obcych i moich przemyśleń na ten temat ! !
 
 
enFor some time ago, I have been asked several times by a few people to explain how to read and where I have organized a message. Because I do not want to waste time explaining the same thing a couple of times that I decided to write a short entry on the blog and just spreading the link to it;-)
Because of my interest in mainly two categories of information:
 
1. investments- currencies, stocks, options, etc., Etc.
2. Hi-Tech R & D in this category fall into such things as: programming, java, application testing, etc., Etc.
 
I am writing this in the beginning because if someone came here by accident, and is interested in completely different things rather do not find but you can find more information about the history, a little math, languages and … see for themselves what else.
This entry devote narzędziu- feed unit with information which is called https://feedly.com I like the slogan that captures very well reflects the nature of the tool: “Read more, know more.” In this way, the application presents itself: (I recommend the full-screen view)
I’m not going to dwell much on the structure of the application itself because there is nothing much to describe. That’s what I like about it is that it is the ability to import / export so. OPML file, the idea is that it is very easy for someone to import a set of RSS feeds which the person is, for the people concerned publish your current OPML file:
I encourage you to familiarize yourself with this tool because it will help you organize read the message and allows the use of multiple information providers in one place. Of course, I do not think that I have RSS feeds imported are the best and most correct, I encourage you to comment and tossing their pages that you think is worthy of recommendation;-)
 
Next post will be released soon and will be on the learning of foreign languages and my thoughts on the subject! !

Continue Reading