Słownictwo

https://waszczyk.com/slownictwo-2016/
pluralizm
suweren
ad personam –
starowiedza –
koniunkturalista – negatywnie o osobie
świat dychotomii – dychotomiczny
suweren –
wasalizacja kraju –
epoka czarnego jeźdźca –
Bruksizm –
ad personam –
spolegliwy –
pretensjonalna –
per procura –
służba omnipotentna –
impresariat –
skundlone społeczeństwo –
kaznodziejstwo

1. «wygłaszanie kazań»
2. «całość twórczości kaznodziejskiej»
3. «talent oratorski»
4. «skłonność do wygłaszania mów, zwykle moralizujących»

• kaznodziejski • kaznodzieja

pod pręgieżem –
spasione koty –
anihilować się , anihilacja –
impotentny –
kolegialność –
spatial memory –
pre-mortem –
per noga –
Dobre pytanie to pół odpowiedzi
koincydencja – współistnienie
buńczuczne przemówienie –
matysaż –
heteromorficzny –

fun factor-

Egotyzm (łac. ego – ja) – jest pędem do utrzymywania i rozwijania korzystnej opinii o własnej osobie. Zazwyczaj towarzyszy mu wyolbrzymiona pozytywna opinia o swoich cechach osobistych i własnej ważności. Zazwyczaj zawiera intelektualne, fizyczne, społeczne i inne typy przeszacowania[1]. Często występuje wraz z egomanią.

Egzegeza (stgr. ἐξήγησις eksegesis – wyjaśnienie, wyprowadzenie) – badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznych (opowiadających o żywotach świętych). Egzegeza jest sztuką rozumienia i wykładni ukrytych w utworach prawd, alegorii, symbolicznych kodów sensów teologicznych; poznawania warstwy metaforycznej.

dulszczyzna
obłuda, kołtuneria, zakłamana moralność

eschatologiczny
przymiotnik od: eschatologia (teoria filozoficzna i religijna traktująca o życiu pośmiertnym i celu ostatecznym świata)

atawistyczny –

De iure (łacina, czyt. de jure), według prawa – w języku prawniczym jest to stan zgodny z treścią norm prawnych. Często używane dla przeciwstawienia stanu de facto wobec rzeczywistości prawnej.

Limeryk (ang. limerick, od miasta Luimneach w Irlandii) — miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy, wierszyk o skodyfikowanej budowie:

 • pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych (w klasycznym limeryku wersy I, II i V liczą po trzy zestroje, a wersy III i IV – po dwa[1]),
 • układ rymów aabba,
 • główne metrum: anapest lub amfibrach,
 • trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby),
 • nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

supremacja
zwierzchnictwo albo przewaga nad kimś lub nad czymś

dekadencka europa
salafizm
Zeitgeist – duch czasu
listek figowy
kompulsywny
w psychologii:
a) wykonywany pod wpływem nie dającego się opanować wewnętrznego przymusu
b) ulegający takiemu przymusowi

Inkluzja społeczna (społeczne włączenie; integracja społeczna) – proces włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych (np. osób niepełnosprawnych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. Jest zjawiskiem odwrotnym do ekskluzji (wykluczenia społecznego, marginalizacji).
Kraje członkowskie UE od dawna[1] starają się przeciwdziałać ekskluzji poprzez szereg działań inicjowanych przez rządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa prywatne[2]. Wskaźniki statystyczne, związane z zagadnieniami inkluzji społecznej są regularnie zbierane i publikowane przez Eurostat[1].

Impresario (z wł. impresa, ‘przedsiębiorca’) – osoba organizująca, a często również finansująca, koncerty, spektakle teatralne i operowe; analogicznie do producenta filmowego w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz aniołów biznesu w biznesie. Impresario odpowiada również za spotkania, konferencje, podróże itp. artysty, sportowca lub grupy.

Protagonista (z greckiego πρωταγωνιστής) – główny aktor w teatrze starożytnej Grecji, najwybitniejszy aktor w teatrze, który prowadził dialog z chórem i innymi aktorami występującymi w sztuce. W teatrze późniejszych epok określano tym mianem osobę, wokół której toczy się akcja, która jest jej głównym motorem, a także której przemiana jest opisywana. Protagonista w tym ujęciu nie musi być osobą graną przez jakiegokolwiek aktora w dramacie.

petryfikacja –

bigoteria –

synkretyzm

1. «łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych, elementów; też: współistnienie takich elementów, np. w doktrynie religijnej lub w jakimś utworze»
2. jęz. «złączenie w jedną kilku dawniej różnych funkcji, zwłaszcza przypadków gramatycznych albo rodzajów»
3. jęz. «wielofunkcyjność jednej formy lub jej końcówki fleksyjnej»
4. «spostrzeganie pewnych rzeczy całościowo, bez wyodrębniania poszczególnych części, spowodowane brakiem zdolności do analizy i syntezy»

prekaryzacja pracy

substytuować
1. książkowo: zastąpić, zastępować;
2. w prawie: wyznaczyć, wyznaczać substytuta, osobę upoważnioną przez pełnomocnika do zastępowania go w ramach pełnomocnictwa, jakie uzyskał od osoby, którą reprezentuje

fircyk
1. lekceważąco: człowiek niepoważny, lekkomyślny; trzpiot, szaławiła, lekkoduch;
2. przestarzałe: modniś, strojniś, goguś
abuzywność –
anturaż historyczny –
glejt –
zarzenie –
apodyktyczny –
ewaporacja – Orwell
dybać – czaić się
Dominium Brytani –
efekt novum –
symptomatyczny
certolić się –
koteria

egzemplifikacja «zilustrowanie czegoś przykładami; też: przykład ilustrujący coś»
• egzemplifikacyjny • egzemplifikować

Rezyliencja (łac. resilience) – to umiejętność lub proces dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja w stosunku do otoczenia, uodpornianie się, plastyczność umysłu, zdolnością do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działanie szkodliwych czynników. Zdolność do regeneracji po urazach psychicznych.
Rezyliencja jest cechą indywidualną. Zachodzi tylko w momencie gdy człowiek wyzbywa się uporu.

opaque – nieprzezroczysty, matowy
linguq franca –
imperatyw Kanta –
modus vivendi –
uniformizacja –
ująć w karby –
vocis populi –
hermeneutyka –
eskapizm –
inwektywa –
ongiś –
denis de rougemont –
homo sovieticus –
praxis –
lingua franca –
uroda androgeniczna (od androgen) – posiadająca cechy męskie oraz żeńskie

apoteoza –

introligator –

apologetyczny –

a priori – z góry

rezonować 1. (fr. raisonner ‘rozumować’) rozprawiać o czymś w sposób zdecydowany, śmiały, zwłaszcza krytycznie i umoralniająco; pouczać, mądrzyć się, mędrkować. 2. (łc. resonare ‘odbrzmiewać; dawać echo’) znajdować się w stanie rezonansu z siłą wzbudzającą drgania; współdrgać, współbrzmieć.

synteza wiadomości

military coup d’etat – tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: militarny zamach stanu

na jej fasadzie zaczęły pojawiać się…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Taktyka_salami

kazuistyka
1. pokrętna argumentacja, naciąganie argumentów i przykładów w celu uzasadnienia jakiejś tezy;
2. drobiazgowe rozstrzyganie szczegółowych problemów, zwłaszcza moralnych lub prawnych, przez stosowanie do nich odpowiednio dobranych zasad ogólnych;
3. formułowanie przepisów prawnych oparte na analizie konkretnych przypadków;
4. obserwacja i analiza rzadkich przypadków chorobowych, dokumentowanie przypadków rzadkich schorzeń

https://pl.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus_(szkolnictwo_wy%C5%BCsze)

ksenofobia
niechętny, wrogi stosunek do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny

kosmopolita
człowiek nieczujący więzi z krajem, z którego pochodzi lub którego jest obywatelem, deklarujący swą więź z kulturą świata; obywatel świata

jątrzyć
rozogniać, rozdrapywać rany (dosłownie i w przenośni)

kodyfikacja «zebranie, zaktualizowanie, usystematyzowanie i sformułowanie przepisów lub zasad tak, by stanowiły jednolitą całość» • kodyfikacyjny • kodyfikator • kodyfikatorski • kodyfikatorka• kodyfikować

poplecznik
popierający, trzymający czyjąś stronę, pomocnik, wspierający czyjeś poczynania

jeden z przedmiotów wzajemnie od siebie zależnych i wzajemnie uwarunkowanych; odpowiednik

 
 
 
 
 
 
in abstracto [in abstrakto] (łc.) w ogólności, w oderwaniu od konkretnej sytuacji.
koncyliacja

1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»
Dystopia (st.gr. δυσ – zły; τόπος – miejsce) – utwór fabularny z dziedziny literatury fantastyczno-naukowej, przedstawiający czarną wizję przyszłości, wewnętrznie spójną i wynikającą z krytycznej obserwacji otaczającej autora sytuacji społecznej. Dystopia przyjmuje pesymistyczny osąd zastanego świata, fantastyczna wizja jest zazwyczaj jego hiperboliczną konstatacją, negującą możliwość odmiany w przyszłości zastanego stanu rzeczy[1][2][3].

deklaracja, zwłaszcza rządowa; wypowiedź, oświadczenie, obwieszczenie

konsensualny
będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron
praxis filoz. «rzeczywiste działania i faktyczny stan rzeczy w przeciwieństwie do teorii i postulatów»
 
 
 
 
Non possumus (łac.nie możemy) – sentencja stosowana w nawiązaniu do słów apostołów Piotra i Jana[1], którymi mieli odpowiedzieć na zarzuty Sanhedrynu zabraniającego im działalności w imię Chrystusa: non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui (albowiem nie możemy tego cośmy widzieli i słyszeli nie mówić). Słowa non possumus przywoływane są w kontekście deklaracji wiary chrześcijańskiej.

1. nauka ujmująca wszystkie zjawiska we wzajemnym powiązaniu, traktująca rozwój jako walkę wewnętrznych przeciwieństw;
2. sztuka rozumowania i dyskusji polegająca na dochodzeniu do prawdy poprzez ujawnianie sprzeczności tkwiących w pojęciach i sądach;
3. sprzeczności i przeciwieństwa właściwe jakiemuś zjawisku;
4. umiejętność udowadniania swoich racji; argumentacja, tłumaczenie

wydarzenie, wybryk, wykroczenie

ciemnota umysłowa, wrogie nastawienie do postępu, zacofanie, wstecznictwo, kołtuństwo

rzecz posiadająca pozorną, powierzchowną świetność

paroksyzm

1. «nagłe wystąpienie lub zaostrzenie się objawów chorobowych»
2. «krótkotrwały, lecz silny przejaw jakichś uczuć, zwykle negatywnych»

• paroksyzmowy

 
 
 
 
Eklektyzm, połączenie środków formalnych i treściowych, zaczerpnięte z innych stylów, kręgów twórczych, dające efekt kompilacji i dalekie od spójnej całości.Postawa eklektyczna występuje w różnych epokach artystycznych, widoczna jest już w starożytnym Egipcie, sztuce hellenistycznej oraz rzymskiej. W XVI w. stanowiła podstawę akademizmu (malarska rodzina Carraccich).
chałturapot. «mało ambitna dodatkowa praca, podjęta jedynie dla zarobku, często wykonywana niedbale; też: produkt takiej pracy»
• chałturowy, chałturniczy • chałturka • chałturnik, chałturowiec,chałturszczyk, chałturzysta • chałturzystka • chałturnictwo • chałturzyć

zniewaga, obelga

dolce vita [wym. dolcze wita] «słodkie życie – o egzystencji ludzi bogatych»
kanonada «silny, długotrwały ogień artyleryjski; też: towarzyszący mu huk»
iranizacja «poddawanie kulturalnym wpływom Iranu lub podleganie im»

1. ogół negatywnych cech przypisywanych mieszkańcom obszarów opóźnionych w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym; parafiańszczyzna, zaściankowość;
2. wyraz lub zwrot językowy charakterystyczny dla pewnej okolicy (prowincji), nie używany w języku ogólnoliterackim; prowincjalizm

myślenie symboliczne magiczne – właściwe jest mu niezwykłe zestawienie wyrazów, przez co treść wypowiadana jest dziwaczna i niezrozumiała; −
rezonerstwo (myślenie niezdyscyplinowane) – mowa jest pozornie logiczna, ale zamiast odpowiedzi na pytanie występuje pseudofilozofowanie na temat zawarty w pytaniu;
werbigeracje – łączenie słów podobnych brzmieniowo, bawienie się słowami, np.: brata, bata, rata; − neologizmy – wyrazy dziwaczne;
− echolalia – automatyczne powtarzanie usłyszanych wyrazów; − pełne rozkojarzenie – całkowicie porozrywane logiczne związki między wyrazami w zdaniu, wypowiadane są niepowiązane ze sobą wyrazy lub fragmenty zdań;
− mutyzm psychotyczny – brak potrzeby, by skontaktować się z otoczeniem; jest to raczej zaburzenie kontaktu a nie mowy (przy mutyzmie nerwicowym kontakt z otoczeniem jest zachowany).
egzaltowane teorie –
personal branding –
game changer
języczek u wagi
Value in Relationships
 
 
 
problem konceptualny
 
 
 
 
Oportunizm (łac.opportunus dosł. (wiatr wiejący) w kierunku portu; przychylny, korzystny, wygodny[1]) – postawa moralna charakteryzująca się rezygnacją ze stałych zasad moralnych lub przekonań dla osiągnięcia doraźnych[1] korzyści, wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne. Oportunizm jest podobny do konformizmu – dana jednostka łatwo ulega wpływom grupy, jednak nie jest to jedna określona grupa a każda, która w danym momencie ma przewagę nad innymi[2]. Także ugodowość i uchylanie się od walki (np. rewolucyjnej)[1].
 
 
 
 
 
supremacja
 
 
 
 
rezonować
 
 
 
 
http://sjp.pl/heretyk
 
 
 
Wróżenie (wróżbiarstwodywinacja) – zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według niektórych interpretacji, także sił nadnaturalnych. W środowisku naukowym wróżenie uznawane jest za pseudonaukę. Na chwilę obecną nie istnieje żaden dowód w jakikolwiek sposób potwierdzający skuteczność wróżenia.
 
 
 
 
sankcjonować – 
 
 
 
 
Kartezjusz – Cogito Ergo Sum
 
 
 
 
 
Ochlokracja (stgr.ὀχλοκρατίαochlokratia – “rządy tłumu”, od słów ὄχλοςóchlos – “tłum, motłoch” i κρατέωkratéõ – “władam”) – zwyrodniała forma demokracji, w której władza jest sprawowana bez żadnych struktur i zasad prawnych, bezpośrednio przez niezorganizowany i ulegający zmiennym emocjom tłum. Wpływ na władzę mają wszyscy, bez względu na urodzenie lub przynależność obywatelską.

Polibiusz umieszcza ochlokrację, obok oligarchii i tyranii, jako jedną z niewłaściwych form państwa.

Joanna Najfeld
eugenika –
prime time –
Litemotiv –
eugenika

stwierdzenie faktu

 
 
 
 
 
 
Protestancki etos pracy- https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_protestancka_a_duch_kapitalizmu
 
 
 
 
Józef Retinger
 
 
 
 
 
 
 
 
Walka z formą: Forma jest wynikiem postaw, jakie przybieramy wobec innych ludzi oraz postaw, jakie ci ludzie przybierają wobec nas. Jest to więc sztuczna konwencja, gra pozorów,które jednostka przyjmuje jako wzór zachowania. Według Gombrowicza wszyscy udają przed wszystkimi, każdy gra, nikt nie jest z nikim szczery.

W powieści Ferdydurke Gombrowicza autor przedstawia próbę walki z formą trzydziestoletniego Józia, który nagle został z powrotem wepchnięty w dzieciństwo. Profesor Pimko zmusza go do pójścia do szkoły, gdzie odbywa się proces „upupiania” dzieci i młodzieży przez nauczycieli.„Upupianie” polega na ponownym wtrącaniu w dziecinność. Szkoła ma produkować ludzi„upupionych”„zielonych”, czyli niedojrzałych, niedorosłych, niezdolnych do samodzielnego myślenia. W praktyce odbywa się to poprzez przyprawianie młodzieży „gęby”, czyli właśnie narzucenia jakiejś formy.
Typowym przykładem „ugębiania” jest lekcja o Słowackim. Uczniowie nie mogą mieć własnego, sprzecznego z ogólnie głoszonym poglądem, zdania. O Słowackim wolno wypowiadać się jedynie z największą czcią, choć twórczość wieszcza jest dla młodzieży całkowicie niezrozumiała i obca. Każdy, kto ośmieliłby się myśleć inaczej, będzie prześladowany, niszczony, bowiem „Słowacki wielkim poetą był”.
Józio jest świadkiem rozpaczliwej próby wyzwolenia się z formy, jaką jest pojedynek na miny między Miętusem a klasowym prymusem, Pylaszczkiewiczem, czyli Syfonem, zakończony „zgwałceniem przez uszy” Syfona i ogólną bijatyką, czyli „kupą”, symbolizującą katastrofę, bałagan i bezradność. Walka z formą jest z góry skazana na niepowodzenie.
Kolejny etap walki Józia z formą rozgrywa się na stancji postępowych inżynierostwa Młodziaków. Proces „upupiania”, zainicjowany przez Pimkę, jest tu kontynuowany. Młodziakowie stanowią nowoczesne małżeństwo i nieustannie manifestują swą niezależność wobec wszelkich norm obyczajowych i moralnych, prawideł czy konwenansów. Do znanych już środków wtrącania człowieka w formę, ugębienia go, dochodzi „łydka”symbol tężyzny fizycznej i erotycznej. Córka Młodziaków jest niezależną, wyzwoloną seksualnie kobietą. Rodzice entuzjastycznie aprobują i pochwalają jej zachowanie. Jednak ta ich nowoczesność i niezależność jest sztuczna, upozowana, co demaskuje Józio. Jego pobyt na stancji kończy się kolejną bijatyką.
Po bijatyce na stancji Młodziaków Józio wraz z ogarniętym manią bratania się z parobkami przyjacielem Miętusem uciekają na wieś. Tu w ziemiańskim dworku Hurleckich, odbywa się trzeci etap borykania się z formą. Miętus, chcąc zbratać się z parobkiem, każe dać sobie w gębę, co w efekcie staje się przyczyną rewolty chłopskiej. Tak więc i tutaj dochodzi do totalnej bijatyki,„rewolucji”. Józio ucieka z córką gospodarzy, wplątując się w kolejną formę, tym razem w infantylne sidła miłości.
Tak więc rozpaczliwa walka Józia jest z góry skazana na niepowodzenie. Gdy tylko udaje mu się uciec przed jedną formą, natychmiast popada w drugą, nigdy nie może się od nich uwolnić, nigdy nie jest sobą.
I tak, według Gombrowicza, dzieje się z każdym człowiekiem. Ludzie są wobec siebie nieautentyczni upozowani, sztuczni, dążenie do autentyczności jeszcze bardziej cechy te pogłębia. Przed formą nie ma ucieczki. Świat otaczający człowieka jest światem chaotycznym, powodującym zagubienie się jednostki w rzeczywistości.
Słownik Gombrowicza: Zrozumienie powieści zależy od właściwego zrozumienia słów, jakich Gombrowicz używa w Ferdydurke. Pojawiają się tu bowiem różne terminy, takie jak:
„gęba” – sposób odbierania przez innych ludzi, które przylega do jednostki i staje się niejako jej drugą naturą;
„forma” – konwencje, schematy, które jednostka przyjmuje jako wzór zachowania. Człowiek, według Gombrowicza, zawsze musi wyrażać się w jakiejś formie;
„pupa” – dzieciństwo, niedojrzałość;
„upupienie” – wepchnięcie lub popadnięcie w niedojrzałość, infantylizacja;
„zielony” – niedojrzały, niedorosły;
„łydka” – erotyzm, tężyzna fizyczna o wyraźnym podtekście seksualnym.

komunikacja asynchroniczna – bez potwierdzenia np. UDP wysyłam zapytanie ale odpowiedź może przyjść za jakiś czas
imperatyw kategoryczny
[pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie
 
 
Trzeba być odpowiedzialnym za swoje słowa.
 
Piąta kolumnaV kolumna, potocznie – dywersanci, sabotażyści, prowokatorzy, szpiedzy, wrogowie wewnętrzni.
kołtuństwo –
karazula vatowska
pendant [czytaj: pądą] odpowiednik, pojęcie uzupełniające
 
 
 
De iure (czyt. de jure, łac. według prawa) – w języku prawniczym jest to stan zgodny z treścią norm prawnych. Często używane dla przeciwstawienia stanu de facto wobec rzeczywistości prawnej.
de iure de facto problem- problem między prawem a prawdą
bamber- po śląsku oznacza burak
Sedacja (uspokojenie) – obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez wyłączenia świadomości (możliwe jest jednak częściowe jej ograniczenie). Dochodzi wówczas do zmniejszenia napięcia i niepokoju, często w połączeniu z sennością.
off the record
poza protokołem
I would like to make one last point which is off the record.
Chciałbym jeszcze przedstawić jedną uwagę poza protokołem.
Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków.  W XIX wieku Cesare Lombroso sformułował pseudonaukową teorię o związku ata
 
 
petryfikacja

1. «utrwalenie (się) czegoś w określonej formie niepodatnej na zmiany»
2. «proces przemiany w kamień»
3. «wzmacnianie i uszczelnianie gruntu budowlanego przez wstrzykiwanie jakiegoś utwardzacza»

• petryfikacyjny • petryfikować • petryfikować się

Mądry człowiek więcej możliwości tworzy, niż znajduje
http://portalwiedzy.onet.pl/95801,,,,scylla_i_charybda,haslo.html

potocznie, pejoratywnie: mało ambitna praca, zwłaszcza artystyczna lub naukowa, podjęta głównie dla zarobku i byle jak wykonana; również produkt takiej pracy

stub – pieniek
Chińskie słowo „kryzys” składa się z dwóch znaków: pierwszy oznacza zagrożenie, drugi możliwość.
W języku angielskim istnieje piękne określenie „fashion victims” czyli ofiary mody.
carte blanche
[czytaj: kart BLĄSZ] z francuskiego: czysta karta; nieograniczone pełnomocnictwo, wolna ręka

rozprawa naukowa napisana zwykle dla stopnia naukowego

bankowy tytuł egzekucyjny
tułatajstwo
Kapownik – notatnik moze byc w excel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Veblena
dezynwoltura «zbyt swobodne, często lekceważące zachowanie»
 
 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_autorskie
 
 
Imperatyw (łac. imperativus – rozkazujący) – nakaz, reguła, zasada, która nie podlega dyskusji i którą można bezpośrednio wywieść z założeń teoretycznych. Imperatyw może mieć charakter zasady moralnej, artystycznej lub ideowej.
 
 
 
dywagacja «długie, rozwlekłe rozważania, zwykle odbiegające od tematu»
• dywagować
 
 
 
Talmud (hebr. תלמוד talmud = nauka) – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono, jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II w. Można powiedzieć, że Talmud jest czymś w rodzaju katechizmu obowiązującego wyznawców tradycyjnego judaizmu.
 
 
 
 
 
Synkretyzm – połączenie różnych, często rozbieżnych i sprzecznych poglądów; wyznawanie zasad lub wierzeń obejmujących odległe od siebie elementy pozornie lub rzeczywiście wzajemnie sprzecznych.
 1. ideologii synkretyzm polega na łączeniu różnych poglądów filozoficznych i religijnych. Takie podejście jest typowe szczególnie dla wywodzącej się z filozofii konfucjanizmu postawy społeczeństw Dalekiego Wschodu sprzyjającej tolerancji religijnej ipanteistycznemu wyznawaniu różnych kultów, włącznie z najbardziej powszechnym kultem przodków uznawanych za opiekuńczych duchów rodu[1].
 2. kulturze synkretyzm polega na wiązaniu w jednorodne całości elementów pochodzących z różnych, genetycznie i historycznie odrębnych kultur.
 3. W muzyce starożytnej połączenie tańca, muzyki i śpiewu.
 4. literaturze synkretyzm to połączenie ze sobą różnych gatunków literackich w jedną całość. Synkretyzm jest cechą charakterystyczną dla epoki romantyzmu. Synkretyzm dzieli się na:

napiwek, łapówka, głównie na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce; bakczysz

konwentykiel

1. żart. «zebranie jakiejś organizacji»
2. daw. «tajne zebranie sekty religijnej»
 
 
 
rezonować 1. (fr. raisonner ‘rozumować’) rozprawiać o czymś w sposób zdecydowany, śmiały, zwłaszcza krytycznie i umoralniająco; pouczać, mądrzyć się, mędrkować. 2. (łc. resonare‘odbrzmiewać; dawać echo’) znajdować się w stanie rezonansu z siłą wzbudzającą drgania; współdrgać, współbrzmieć.
 
Siła argumentu czy argument siły?
sposób imperioracyjny- siła argumentu
 
 
 
dorosnąć do wygrywania- 
 
 
 
fresh blood – termin na rynku….
 
 
 
sukurs
dawniej: pomoc, wsparcie; odsiecz
 
 
 
Coming out (of the closet) (od angto come out of the closet[1] – wyjść z szafy) – proces samodzielnego ujawniania własnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (posiadanej przez mniejszość w społeczeństwie) przed innymi ludźmi (np. rodziną, przyjaciółmi, znajomymi czy współpracownikami). Proces ten zawiera w sobie fakt uświadomienia sobie własnej, odmiennej od heteroseksualnej, orientacji seksualnej oraz naukę samoakceptacji jako gejalesbijki lub osoby biseksualnej (coming out przed samym sobą).
dossier prawne
post success presion

dobrze płatna posada niewymagająca wielkiego wysiłku; intratna posada

Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków.
XIX wieku Cesare Lombroso sformułował pseudonaukową teorię o związku atawizmów z “niższą rasą” i cechami przestępców. Silnie rozwinięte łuki brwiowe, duża żuchwa, długie ręce, nadmierne owłosienie ciała miały być wyznacznikami genetycznej/rasowej niższości.
elevator pitch-
Kameleonizm
Kohorta
Die welt fur wandel
Antropomorfizacja lub antropomorfizm – zabieg językowy, polegający na nadawaniu niebędącymi ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka. Termin jest kombinacją dwóch greckich słów, άνθρωπος (anthrōpos), oznaczających „ludzki”, oraz μορφή (morphē), oznaczającego „kształt” lub „formę”.
Przykłady: „kot spojrzał na mnie z wyrzutem”, „wieczorem oziębiło się, ale kamień był przyjaźnie nagrzany”, itd. Istotnym jest przy tym to, że kot dalej jest kotem, a kamień kamieniem.
Transcendentalny – będący warunkiem (możliwości) zaistnienia czegoś. W filozofii Kanta i jego kontynuatorów dotyczący apriorycznych form poznania, teoretycznie wykraczających poza przedmiot i treść poznania, a odnoszący się do warunków poznania pełnej rzeczywistości poznawczej tzn. prawdy absolutnej pojmowanej uniwersalnie przez wszystkie podmioty poznawcze. Innymi słowy, taka forma poznania otaczającej rzeczywistości, by każdy bez względu na jego umiejscowienie w niej, mógł stwierdzić jednoznaczność poznawczą, czyli prawdę – uniwersalną dla wszystkich istot poznawczych we wszechświecie.
Transcendencja (z łac. transcendens – przekraczający) – filozoficzny termin mający wiele różnych, lecz spokrewnionych znaczeń; m.in.:”istnienie na zewnątrz, poza (ponad) czymś, w szczególności: istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym, bądź bytu absolutnego poza rzeczywistością poznającego”.

przymiotnik od: eschatologia (teoria filozoficzna i religijna traktująca o życiu pośmiertnym i celu ostatecznym świata)

proroczy, wieszczy, odnoszący się do profetów lub profetyzmu; profetycki

rezonować
rozprawiać, pouczać, mędrkować
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologizmy_mitologiczne
 • Argusowe oko – oko bardzo czujne i podejrzliwe (zob. Argos)
 • Bunt Prometejski – bunt w słusznej sprawie, często okupiony cierpieniem.
 • Ikarowy lot – szybkie osiągnięcie sukcesu po czym gwałtowny spadek[1].
Jabłko z napisem “dla najpiękniejszej” rzucone przez boginię Eris. Kandydatkami o ten zaszczytny tytuł zostały: HeraAtena i Afrodyta. O pomoc w rozwiązaniu sporu poproszono Parysa.
 • Koń trojański – podstępny i niebezpieczny podarunek, ukryte niebezpieczeństwo, chytry plan;
Wyrażenie związane z wojną trojańską i podstępem Odyseusza, który zaplanował podarować Trojańczykom konia wykonanego z drewna. Okazało się, że podarunek wypełniony był w środku żołnierzami armii greckiej.
 • Koszula Dejaniry – działanie w dobrej wierze, lecz przynoszące fatalne skutki;
Dejanira była ostatnią żoną Heraklesa, którą pewnego razu, gdy wraz z mężem przeprawiała się przez rzekę, porwał centaur Nessos. Herakles dogonił go i zabił, lecz przed śmiercią umierający stwór szepnął Dejanirze, że jego krew zapewnia wieczną wierność małżeńską. Dejanira postanowiła umoczyć koszulę w owej krwi, po czym dała ją Heraklesowi. Kiedy tylko heros ją założył, poczuł ogromny ból, gdy umierał bogowie zabrali go do siebie na olimp
 • Męki Tantala – torturowanie wizją czegoś pozornie bliskiego, lecz niedostępnego (podobnie do Syzyfowej pracy)
Tantal został skazany za zdradzanie sekretów bogów na wieczny głód (nie mógł dosięgnąć owoców wiszących nad jego głową), pragnienie (nie mógł napić się wody, w której był zanurzony po kolana) i strach (tuż nad nim chwiał się głaz, grożąc mu w każdej chwili zmiażdżeniem).
 • Miecz Damoklesa – wyrok losu, niebezpieczeństwo, kara nieubłaganie wisząca nad człowiekiem.
 • Między Scyllą a Charybdą – być w sytuacji bez wyjścia.
 • Nić Ariadny – pomoc; coś, co pozwala wyjść z trudnej sytuacji;
Ariadna pomogła Tezeuszowi wydostać się z labiryntu, dając mu kłębek nici, który rozwijając zaznaczał drogę powrotną.
 • Olimpijski spokój – powaga, hamowanie emocji;
Czas pokoju podczas trwania Igrzysk.
 • Odpowiedź lakoniczna – odpowiedź krótka, zwięzła, treściwa.
Lakonia była niewielkim państwem, położonym na południowym wschodzie Półwyspu Peloponeskiego. Zamieszkiwali ją Spartanie, lud znany ze swojej małomówności i przemyślanego dobierania słów.
Według legendy, gdy Filip II Macedoński zbliżał się do jej bram ze swoim wojskiem zagroził Sparcie słowami:
„Jeśli was pokonam, wasze domy spłoną, wasze miasta staną w płomieniach a wasze żony zostaną wdowami.“
Na to odpowiedzieli Spartanie:
„Jeśli.“
 • Odpowiedź pytyjska – odpowiedź niejasna, dwuznaczna. Nazwa wzięła się od kapłanki Pytii w świątyni w Delfach, która odurzona ziołami odpowiadała na zadawane pytania. Dla przykładu na pytanie żołnierza o swe przyszłe losy na wojnie, odpowiedziała:
pójdziesz
zginiesz
wrócisz
nie
co można interpretować, że wojskowy pójdzie na wojnę, zginie i nie wróci, ale również, że pójdzie na wojnę, ale wróci i nie umrze.
 • Ośle uszy – symbol głupoty;
Midas według innego mitu był także sędzią w zawodach muzycznych między Apollem i Marsjaszem (lub Panem). Ponieważ uznał, iż to Marsjasz grał piękniej, bóg ukarał go oślimi uszami.
 • Paniczny strach – ogromny strach, obawa.
Matka herosa, boginka morska Tetyda, aby zapewnić synowi nieśmiertelność, wykąpała go w źródle uodparniającym ciało na wszelkie rany. Jednak zanurzając dziecko, trzymała je za piętę, która pozostała nieodporna.
Miejsce biesiad w krainie wiecznej radości.
 • Powracać do Itaki – powracać do domu, do ukochanej ojczyzny; dążyć do swoich celów; dochodzić do czegoś po długim czasie, pokonując wiele trudności i niepowodzeń.
 • Prometejski czyn – buntowniczy, heroiczny, wielki czyn.
Pandora była według mitu, dziewczyną, która sprowadziła na Ziemię smutek, ponieważ otworzyła puszkę wypełnioną nieszczęściami.
Od imienia króla Epiru, Pyrrusa, który okupił zwycięstwo ogromnymi stratami.
Róg kozy Amaltei, która karmiła Zeusa, miał moc ciągłego napełniania się jedzeniem.
Oczyszczenie tej stajni było jedną z 12 prac Heraklesa.
 • Strzała Erosa – miłość; rodzące się uczucie
Eros był bogiem greckim, który trafiając w ludzi strzałami miłości sprawiał, że ci się zakochiwali.
Dejanira, żona Heraklesa darowała mu strój nasycony jadem.
 • Syzyfowa praca – praca nie przynosząca efektu, daremna praca;
Kara Syzyfa polegała na wtaczaniu pod górę głazu, który jednak przed wierzchołkiem zawsze wymykał mu się z rąk, staczał się na sam dół i nieszczęśnik musiał zaczynać pracę od nowa.
 • Tytan pracy – pracoholik.
Kunsztowny węzeł z łyka złożony w świątyni Zeusa przez Gordiosa I. “Rozwiązał” go Aleksander Wielki przecinając go mieczem.
 • Wierna Penelopa – wierna żona.
Penelopa czekała na powrót swojego męża Odyseusza 20 lat.
 • Wizja Kasandry – zapowiedź klęski;
Kasandra – Wróżbiarka z mitologii greckiej.
 • Woda Letejska – symbol zapomnienia
Hadesie znajdowała się rzeka Lete. Wypicie wody z jej źródła powodowało zapomnienie o swoim dawnym ludzkim życiu
 • Złote Runo – bezcenny, legendarny skarb.
per se – sam z siebiesam przez się
zarzewie

1. «początek lub źródło czegoś»
2. «miejsce, w którym coś się zaczyna tlić lub palić»
3. daw. «żarzące się węgle używane do rozniecania ognia»
 
Secret num ber
 
 
Sine qua non (łac., właśc. condicio[1] sine qua non, dosł. „warunek bez którego nie”) – warunek konieczny, nieodzowny, konieczne i niezbędne działanie, stan lub składnik. Zwrot jest także używany w naukach prawnychekonomiifilozofiimedycynie i polityce.
Secrum num ber
Rubaszny styl

Nie jest to jednak „pokrzepienie serc” za pomocą historii. Główną ideą przyświecającą autorowi jest antyczna dyrektywa: „Historia est magistra vitae”. Historia nie służy do gromadzenia faktów i ciekawostek, lecz nade wszystko do nauki rozumienia wielkich procesów cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych. Historia musi być nauczycielką życia.

dupogodzina

PREKARIUSZ

17 Listopad 2011 Autor: slowodnia


ZNACZENIE: Osoba bez perspektyw na przyszłość.


UŻYCIE: Jako prekariat określana jest tzw. nowa klasa społeczna Europy. To seryjni stażyści, pracownicy tymczasowi, młodzi bezrobotni lub osoby pracujące na stanowiskach znacznie poniżej swojego wykształcenia, co jest efektem globalnego kryzysu ekonomicznego.


PRZYKŁAD: Określenie prekariat stało się popularne po wystąpieniach ludzi na placu Puerta del Sol w Madrycie oraz w związku z ruchem Oburzonych protestujących na Wall Street.


ETYMOLOGIA: łac. precarius – zdany na prośbę, łaskę.

dominanta

1. wielki ogień, wielki pożar;
2. przenośnie: dramatyczne wydarzenia, zwykle działania wojenne, niosące wielkie zniszczenia i cierpienia

mizdrzyć
mizdrzyć się – kokietować, wdzięczyć się, flirtować, przymilać się w niestosowny sposób
ekstrapolacja

1. «przewidywanie przebiegu jakiegoś zjawiska w warunkach nieznanych na podstawie znajomości analogicznego zjawiska w znanych warunkach»
2. mat. «wyznaczanie wartości funkcji na zewnątrz przedziału, w którym wartości tej funkcji są znane»
3. mat. «wnioskowanie o właściwościach statystycznych całego zbioru na podstawie badań jedynie pewnej jego części»
uzurpacja
zagarnięcie władzy wbrew prawu, przywłaszczenie sobie cudzych praw do czegoś
faile safe
rozbuchany optymizm
benewolencja
dawniej: przychylność, łaskawość, życzliwość
symptomatyczny
charakterystyczny, znamienny dla kogoś lub czegoś; będący symptomem
tajemnicza poliszynela – każdy o czymś wie ale wszyscy udają że nie wiedzą
utracjusz «człowiek rozrzutny» 
• utracjuszowski • utracjuszka • utracjuszostwo
 
 
 
Deglomeracja (z lac. de – od, glomerare – skupiać) – proces mający na celu zahamowanie ciągłego wzrostu zagęszczenia ludności. Wyróżniamy dwa typy deglomeracji:
 • czynna – przenoszenie zakładów pracy poza granice aglomeracji
 • bierna – niedopuszczanie do powstawania nowych miejsc zatrudnienia na terenie aglomeracji.
 
 
team spirit
 
 
Aberracja (łacab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) – odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych normpostępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady.
 
 
 
top- down architecure
 
 
antifragiler- 
 
 
sylwetka absolwenta
 
 
 
Paralaksa, w astronomii zjawisko zmiany położenia bliższego obiektu na sferze niebieskiejwzględem obiektów odległych, wynikłe ze zmiany miejsca obserwacji, którą to zmianę powoduje przemieszczenie się (ruch) obserwatora.
Wyróżnia się paralaksę dobową (inaczej: geocentryczną paralaksę równikową) związaną z ruchem obrotowym Ziemi, paralaksę geocentryczną południkową związaną ze zmianą szerokości geograficznej obserwatora, paralaksę roczną (inaczej: paralaksę heliocentryczną), związaną z ruchem Ziemi po orbicie wokółsłonecznej. Zmierzenie tej ostatniej (1837-1838 niezależnie W. StruveF.W. Bessel, P. Henderson) dostarczyło ostatecznego dowodu prawdziwości teorii heliocentrycznej M. Kopernika.
 paralaksa
1. w astronomii: kątowa zmiana położenia ciała niebieskiego na sferze niebieskiej zaszła w wyniku zmiany położenia obserwatora, odwrotnie proporcjonalna do odległości danego ciała, używana jako miara odległości;
2. w metrologii: pozorne przesunięcie wskazówki przyrządu mierniczego względem kreski podziałki, spowodowane patrzeniem nieprostopadłym do powierzchni podziałki;
3. w fotografii: niepokrywanie się obrazu widocznego przez celownik aparatu fotograficznego z obrazem tworzonym przez obiektyw
konfabulować-

Szowinizm
 (fr. chauvinisme) – na ogół skrajna postać nacjonalizmu, głosi solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazuje przyjmować wrogą postawę. Wyrażenie pochodzi od Nicolasa Chauvin, żołnierza napoleońskiego z komedii Le soldat laboureur Eugene’a Scribe’a. Bohater tej opowieści był fanatycznie i naiwnie oddany Napoleonowi.
użyteczny idiota
Kraft durch Freude !

stwierdzenie faktu

dobrze można zadać pytania jak zna się odpowiedź
Inkryminacja – słowo pochodzące od łacińskiego incriminare, a także od francuskiego incrimination, gdzie słowo to ma znacznie szersze znaczenie. Inkryminacja oznacza zarzut,oskarżeniepomówienieobwinienie lub posądzenie.
remedium – złoty środek

1. książkowo: postawa odrzucająca wszelkie obowiązujące normy i wartości w życiu społecznym; absolutny sceptycyzm;
2. rosyjski nurt społeczny w drugiej połowie XIX wieku, nieuznający tradycji i obyczajów szlacheckich;
3. w dziewiętnastowiecznym prawodawstwie: tendencja do pomniejszania lub negowania roli norm prawnych w działalności sądów i organów administracyjnych

 
 
Retorsje – symetryczna, zgodna z prawem międzynarodowym (ale nieprzyjazna) działalność podejmowana przez państwo jako odwet – w odpowiedzi na nieprzyjazne działanie innego państwa. Określenie używane w języku dyplomatycznym oraz w stosunkach gospodarczych pomiędzy państwami
 
 
Rewindykacja – odzyskanie dóbr kultury będących własnością państwa ubiegającego się o nie, a wywiezionych w wyniku zagrabienia (np. kolekcje obrazów, kolekcje monet, księgozbiory, archiwalia).
 
demarkacja – 
 
 
 
knieja – las, puszcza, gęstwina
Prawo nagłówków Betteridge’a – reguła, zgodnie z którą na każdy nagłówek kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć „nie”. Prawo to zostało nazwane tak od nazwiska Iana Betteridge’a, brytyjskiego dziennikarza piszącego o technologii, aczkolwiek ogólna koncepcja prawa jest znacznie starsza. Zjawisko to jest też czasem nazywane „prawem Davisa” lub po prostu „regułą publicystyczną”.
syntonia współdźwięczenie, współbrzmienie; psych. harmonia, umiejętność współżycia (łatwość kontaktu) z otoczeniem; por. ekstrawersja.
     syntoniczny.
    
Etym. – gr. ‘zgoda’ od sýntonos ‘harmonizujący z’; zob. syn-; -tonia.

niesłuszne posądzenie kogoś; oszczerstwo

 
 
 
Tajemnica poliszynela – rzekoma tajemnica, o której wszyscy wiedzą, lecz nikt o niej głośno nie mówi.

W przypadku „tajemnicy poliszynela” (w przeciwieństwie do otwartej informacji) nikt się nie przyznaje do wiarygodności ani nie żąda weryfikacji. W języku niemieckim istnieje podobne sformułowanie offenes Geheimnis – „otwarta tajemnica”. Jest ono używane przydżentelmeńskim podejściu do wstydliwych lub kompromitujących spraw. Informacja jest odpowiednio uwzględniana w decyzjach, lecz sama treść nie jest omawiana.

kult jednostki
neurotyczny
kompleks Edypa
anektować

publikacja zawierająca wybór utworów literackich różnych autorów, dokonany według wyraźnej myśli przewodniej

ciemna masa to kupi
landara – wielki samochód
nuworysz pogard. «człowiek, który dzięki wzbogaceniu się lub wykształceniu znalazł się w wyższej warstwie społecznej, ale nie jest przez nowe środowisko akceptowany»
szowinizm
 
 
 
common sense [wym. komon sens] zdrowy rozsądek; chłopski rozum; sposób myślenia oparty na tzw. powszednim doświadczeniu.
 
 
Sine qua non (łac., właśc. condicio[1] sine qua non, dosł. „warunek bez którego nie”) – warunek konieczny, nieodzowny, konieczne i niezbędne działanie, stan lub składnik. Zwrot jest także używany w naukach prawnychekonomiifilozofiimedycynie i polityce.
per procura (język łaciński)[edytuj] znaczenia: sentencja łacińska (1.1) w imieniu kogoś, przez ustanowionego pełnomocnika
ustawa o zgromadzeniach
narodowy szowinizm

przekabacić, przekupić, przeciągnąć kogoś na swoją stronę, podkupić

ordynacja leku
termogeneza – uwalnianie ciepła przez organizm
pastisz
dzieło stanowiące świadome naśladownictwo dzieła innego twórcy
Triumwirat – zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny trium viri – trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań.

Triumwirat można uznawać za formę ustroju politycznego, jednak naprawdę nie jest to odmienny ustrój, a jedynie szczególny przypadek dyktatury bądź oligarchii. W dyktaturze triumwirat zajmuje miejsce jednego władcy (przejmuje jego uprawnienia, przywileje i obowiązki). Gdy mówimy o triumwiracie w oligarchii to rozumiemy przez to fakt, że grupa rządząca (oligarchowie) składa się z trzech osób.
Neokolonializm – to utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość.
shakehand
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_pr%C3%B3%C5%BCniacza

(zwykle w liczbie mnogiej)
1. mimowolny, częsty, gwałtowny skurcz mięśni; silna drgawka;
2. gwałtowna zmiana poprzedzająca koniec czegoś

to jak pastuszek z wilkiem

sformułować (w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej) wniosek z wypowiedzi, dyskusji, dialogu itp.

 
Taoizm
 
 
Piąta kolumnaV kolumna, potocznie – dywersanci, sabotażyści, prowokatorzy, szpiedzy, wrogowie wewnętrzni.
protagonista
1. «człowiek przodujący w czymś lub walczący o coś»
2. «odtwórca głównej roli w sztuce lub filmie; też: główny bohater książki»
3. «w starożytnym teatrze greckim: pierwszy aktor prowadzący dialog z chórem»
• protagonistka
 
 
Dandyzm – wyszukana, często przesadna, elegancja w sposobie bycia i zachowaniu. Charakteryzuje się szczegółową dbałością o strój i nienaganne maniery, kurtuazją, nonszalancją, ekstrawagancją i dynamizmem.
 
 
 
kontrabanda (język polski)[edytuj]

wymowa:
IPA: [?k?~ntra’banda], AS: [kontrabanda], zjawiska fonetyczne: nazal.• akc. pob. wymowa ?/i
znaczenia:
rzeczownik, rodzaj żeński
(1.1) nielegalny przewóz towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa; zob. też kontrabanda w Wikipedii
kolokacje:
(1.1) kontrabanda wojenna
synonimy:
(1.1) przemyt, szmugiel
etymologia:
wł. contrabbando
 
 
polityka odprężenia
 
 
Lelum Polelum, Lel i Polel, okrzyki lub przyśpiewy staropolskich pieśni wiosennych, w których dopatrywano się imion rzekomych bóstw słowiańskich albo imion diabłów. Jako pierwszy w panteonie bóstw umieścił Lela i Polela kronikarz Jan DługoszMaciej Miechowita, piszący 40 lat po Długoszu, dopatruje się w nich słowiańskich odpowiedników rzymskiej pary bliźniąt – Kastora i Polluksa, zrodzonych przez Ledę.

W wyrażeniu potocznym, żartobliwym lelum polelum znaczy: powoli, flegmatycznie, opieszale lub oznacza człowieka flegmatycznego, ślamazarnego.
Osmiel sie myslec i dzialac.
Kolektywizacja ziemi
koncyliacja

1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»
 
 
 
dykteryjka (łc. dicterium ‘żart’ z gr. deiktérion) krótka zabawna historyjka; anegdota.
 
 
 
Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmównauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.
 
 
 
 
Hearsay evidence is “an out-of-court statement introduced to prove the truth of the matter asserted therein.” In court hearsay evidence is inadmissible (the “Hearsay Evidence Rule”) unless an exception to the Hearsay Rule applies.

For example, to prove Tom was in town, the attorney asks a witness, “What did Susan tell you about Tom being in town?” Since the witness’s answer will rely on an out-of-court statement that Susan made, Susan is not available for cross-examination, and it is to prove the truth that Tom was in town, it is hearsay. A justification for the objection is that the person who made the statement is not in court and thus is insulated from cross examination. Note, however, that if the attorney asking the same question is trying to prove not the truth of the assertion about Tom being in town but the fact that Susan said the specific words, it may be acceptable. For example, it would be acceptable to ask a witness what Susan told them about Tom in a defamation case against Susan because now the witness is asked about the opposing party’s statement that constitutes a verbal act.[1][2]
The hearsay rule does not exclude the evidence if it is an operative fact. Language of commercial offer and acceptance is also admissible over a hearsay exception because the statements have independent legal significance.
Double hearsay is a hearsay statement that contains another hearsay statement itself.
For example, a witness wants to testify that “a very reliable man informed me that Wools-Sampson told him.” The statements of the very reliable man and Wools-Sampson are both hearsay submissions on the part of the witness, and the second hearsay (the statement of Wools-Sampson) depends on the first (the statement of the very reliable man). In a court, both layers of hearsay must be found separately admissible. In this example, the first hearsay also comes from an anonymous source, and the admissibility of an anonymous statement requires additional legal burden of proof.
Many jurisdictions that generally disallow hearsay evidence in courts permit the more widespread use of hearsay in non-judicial hearings.

 
 
Moraleesprit de corps – skłonność społeczności do podtrzymywania wiary w instytucję, wyznaczone cele lub siebie samych oraz innych ludzi. Termin stosowany przede wszystkim w instytucjach wojskowych, lecz także w biznesie.
Pojęcie używane jest głównie jako synonim ducha bojowego w charakterze gotowości do wypełniania rozkazów oraz znoszenia trudów i niebezpieczeństw w odniesieniu do jednostek wojskowych lub woli walki (waleczność) i współzawodnictwa przez drużyny sportowe.
 
 
 
Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη – oikumene– zamieszkana ziemia)[1] – ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła[2].

przywrócić bądź przywracać do poprzedniego stanu

odium «uczucie niechęci lub nienawiści do kogoś, kogo obarcza się winą za coś; też: wroga lub nieprzyjazna atmosfera otaczająca taką osobę»
 
RSVP (lub R.S.V.P.R.s.v.p.) – skrótowiec pochodzący od francuskiego zwrotu répondez s’il vous plaît (dosłownie: proszę odpowiedzieć), umieszczany na zaproszeniach, gdy zapraszający oczekuje potwierdzenia zamiaru przybycia zapraszanego[1].
 
 
De iure (czyt. de jure, łac. według prawa) – w języku prawniczym jest to stan zgodny z treścią norm prawnych. Często używane dla przeciwstawienia stanu de facto wobec rzeczywistości prawnej.
 
 
Neofita (z gr. neóphytos – na nowo zasadzony, łac. neophytus – nowo nawrócony) – osoba, która niedawno przyjęła jakąś wiarę. Określenie stosowane najczęściej w odniesieniu do chrześcijaństwa. Do XV wieku neofita nie mógł przyjmować godności kościelnych, później jednak, początkowo w Hiszpanii, a następnie na gruncie całego Kościoła, zniesiono to ograniczenie.
 
 
 
Kumoterstwo – wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem[1], zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości. Kumoterstwo jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych.
Kontrybicja

► rezonować
rozprawiać, pouczać, mędrkować

partner w rozmowie; rozmówca, dyskutant

 • passus (łac. krok) – rzymska miara długości tzw. podwójny krok
 • passus – pojęcie obecne w literaturze, oznaczające ustęp, fragment tekstu
 
 
Drugi obieg wydawniczy, od 1977 zaczęły powstawać niezależne i nielegalne wydawnictwa związane z antykomunistyczną opozycją, tworząc tzw. drugi obieg wydawniczy (do 1989 ok. 500 oficyn, najczęściej istniejących krótko). Owe niezależne oficyny wydawnicze funkcjonowały zazwyczaj przy opozycyjnych do panującego systemu ugrupowaniach społecznych (KOR) oraz grupach środowiskowych (akademickich, zakładowych), a zajmowały się drukowaniem i kolportażem nie cenzurowanych (cenzura) publikacji o różnorakim charakterze (społecznym, politycznym, historycznym, literackim i innymi). Najbardziej znaczące to: NOWA (pierwsze podziemne wydawnictwo powołane do życia przez M. Chojeckiego, G. Boguta, K. Bieliński), Krąg, Przedświt, CDN, Oficyna Literacka.
Hans franc
Drugi obieg wydawniczy
Szmira
Jezyk ezopowy
żołdak – pogardliwie o żołnierzu
► ancymon
łobuz, urwis, rozrabiaka; ancymonek
Entropia informacji
hochsztapler «oszust i aferzysta na wielką skalę» 
• hochsztaplerski • hochsztaplerstwo
 
 
Chleba i igrzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleba_i_igrzysk
 
in extenso [in ekstenso] (łc.) w całości, bez skrótów, opuszczeń, bez zmian.
 
werbalizacja wiedzy
 
 
deklaratywny «będący jedynie deklaracją»
ekscentryk
skaptować

1. «przeciągnąć kogoś na swoją stronę, pozyskać dla siebie»
2. «przeciągnąć kogoś z jednej firmy do drugiej»
1. dotyczący kabały – metafizycznej interpretacji Biblii
2. tajemniczy, mający ukryte znaczenie (np. kabalistyczne znaki, liczby, przepowiednie)
aberracja
1. książkowo: odchylenie od stanu normalnego;
2. w astronomii: pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego wynikające z ruchu obserwatora;
3. w optyce: wada układu optycznego spowodowana strukturą tego układu
supremacja
zwierzchnictwo albo przewaga nad kimś lub nad czymś
Drzewko bambusowe, trzeba podlewać przez 5 lat a dopiero później wyrasta bardzo szybko.
efemeryda

1. istota, rzecz lub zjawisko nietrwałe, przemijające szybko i bez śladu
2. roślina, której cykl rozwojowy przebiega w krótkim okresie sprzyjających warunków
3. owad żyjący nad wodą; jętka
inwektywa

zniewaga, obelga
egzaltacja

zbytnia wylewność w okazywaniu uczuć i nienaturalność w uzewnętrznianiu myśli
Vox populi, vox Dei (łac. głos ludu (to) głos Boga) – popularna sentencja wyjęta z “Listu do Karola Wielkiego“, napisanego przez anglosaskiego mnichateologa i filozofaAlkuina.
Leseferyzm (fr. laissez faire – pozwólcie czynić; laissez passer – pozwólcie przechodzić, laissez aller)
Last but not least
Management by Objectives Peter Drucker
Decyzja robi zarządzającego P Drucker
Generał Pattonn – szybkie decyzje poprzez doświadczenie
egalitarność-
Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; “stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomiifilozofiilogice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.
Przykłady:

 • „Wzrost cen gazu spowodowany jest, mutatis mutandis, tymi samymi czynnikami, co wzrost cen ropy.” – zakłada się, że uprzedni tekst wyjaśnił przyczyny wzrostu cen ropy, a czytelnik wie lub domyśla się, jakich zmian należy dokonać w argumentacji.
 • „Ustalono, że w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej stosowane będą mutatis mutandis te same sankcje, co w przypadku naruszenia wód terytorialnych”.
 • „Postanowienia ustępu 3 i 4 niniejszego Artykułu stosuje się mutatis mutandis do zobowiązań Stron wynikających z innych Artykułów Deklaracji.”
Chain of command
indolencja (łc. indolentia ‘nieczułość’) brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
kadzić sobie- prawić komplementy
spiritus movens [wym. spiritus mowens] «główny inspirator jakichś działań»
Licentia poetica – wyrażenie pochodzące z łaciny; oznacza wolność twórczą/poetycką.

Si vis pacem, para bellum– Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny

Being busy is a form of lazyiness- lazy thinking and indiscriminate action.
Single Tasker !
Have a big picture of the market. !
Being creative and making something is the opposite of hanging out.
Sort data streams by signal vs noise.
Be Efficient. Do only right things !
Jedyną stałą rzeczą jest zmiana.
Lost your opinion, not your money.
internalizacja- «uznawanie wartości, norm, poglądów itp., narzucanych początkowo z zewnątrz, za własne»
Triumwirat – zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny trium viri – trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań.
deliberować- zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś
symptomatyczny
charakterystyczny, znamienny dla kogoś lub czegoś; będący symptomem
obcesowy (daw. obsces ‘opętany’ z p.łc. kośc. obscessus) zuchwały, porywczy, niestosujący się do ogólnie przyjętych form; bezczelny, natrętny, natarczywy.
podejście holistyczne- całościowe
interlokutor- partner w rozmowie; rozmówca, dyskutant
Zarabiac ad infinitum
fechtować- przestarzałe: uprawiać szermierkę, walczyć białą bronią
dyletant- człowiek zajmujący się jakąś dziedziną, nie znając się na niej, bez odpowiedniego przygotowania
Frankowac list – oplacac przesylke
Problem było widać wcześniej, vide
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe

errare humanum est- mylić się jest rzeczą ludzką

penalizacja

proces prowadzący do poszerzenia prawa karnego o nowe pojęcia i uznania konkretnych czynów za przestępstwa podlegające temu prawu
buchalteryjni
Krajan
zadenuncjować
chromatyczny- barwny
chimeryczny- zmienny
postępowanie kontradyktoryjne
share and share alike = po równo
dusery- komplement, czułe słówko
animozje- niechęć, uraza, antypatia
antycypować – przedwczesnie wykonywac, przewidywać
fluktuacja- przypadkowe wachania
value oriented
fair value
zunifizowany- nadający jednakowy wygląd
meandryczne- w sposób trudny do zrozumienia
agonia- zycie po smierci, czas po smierci
serwilizm- bezkrytyczne podporządkowanie się komuś
hedonista- człowiek poszukujący tylko przyjemności
eskalować, eskalacja
kolokwialnie- wyrażenie w języku potocznym w codziennym życiu bez dbałości o poprwaność językową
go on a binge- iść w tango
subwencja- zapomoga
subsydiować- udzielać zapomogi
aparatczyk- pogardliwie o działaczu i urzędniku
concade- dostrzec
groteska = = cuda na kiju
eufemizm- (eu- dobrze; phemi-mówić) wyraz lub zwrot zastępujący inny zwrot który nie powinien być użyty ze względu na tabu, otoczenie poziom ludzi z którymi rozmawiamy
delegitymizacja władzy- utracenie władzy aprobaty społecznej(władzy) przy rzadzeniu
delegitymizacja != legitymizacja
kuriozalny- osobliwy
autorytaryzm- system rzadow bezpartyjnych
impertynencja- niestosowane, bezczelne, obrazliwe
retoryka- sztuka wymowy, umiejetnosc rzetelnego przekonywania sluchacza, perswazja
protekcjonizm- polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencja zagraniczną
preogatywa- przywilej wynikający z zajmowanego stanowiska
normatywny- ustalajacy normy
konwergencja- proces upodobniania sie do siebie kultury i gospodarki wynikajace z globalizacji
walorazycja- ustalenie wysokosci istniejacych zobowiazan przy zmianie systemu pienieznego
statu qwo- stan staly, bez zmian
artykulować- wymawiać głoski, uzewnętrzniać werbalnie, gestykulować
tete a tete
kakofonia grec. złe brzmienie, niezgodne, rażące ucho brzmienie dźwięków
laicyzm- koncepcja rozdziału państwa od kościoła

entreprenurial- swiadczący o przedsiębiorczości

owing to the fact- w związku z faktem, z tym że
ordynacja wyborcza- zbiór przepisów regulujących przebieg wyborów
nepotyzm- faworyzowanie członków rodizny przy obsadzaniu stanowisk
eskadra- jednostka lotnictwa wojskowego
afirmować- wyrażać aprobatę
enuncjacja- (zwrot prawny) wypowiedź, oświadczenie
supozycja- przypuszczenie, domniemanie
restrukturyzacja- gwałtowne zmiany
skreczować- zrezygnować z imprezy
kompensacja- zastępczość funkcji, przekazanie funkcji utraconej przez inny czynnik
prezydium- organ kierowniczny jakiejś instytucji składającej się z wielu osób

repetycja historii

konwergencja

dywizjonalizacja

kompaktyfikacja kodu

indagować- dopytywać, badać
prowadzić indagację
zasada deterministyczna
ekstrahować- wyodrębnić
ornament- ozdoba
sztampowy- schematyczny
bailout- sytuacja firmy która wymaga dokapitalizowania

alternate- zastępca
to alter – zmieniać

hard/tough nut to crack- twardy orzech do zgryzienia

to drive away at = to hard work

atencja- szacunek, respekt, poważanie
artykułować- uzewnętrzniać werbalnie
responsywność

oportunista
anturaż- otoczenie, środowisko, entourage
wierchuszka- potocznie na władzę
protekcja- popracie
konotacje
rewitalizacja- przywrócenie do życia

Czym skorópka za młodu przesiądnie tym na starość trąci.

ekwilibrystyczny- wyjątkowo zręczny
obstrukcyjny- hamujący coś zrobić
pucz- próba objęcia władzy
Haute Couture- wysokie krawiectwo, szyte na zamówienie
mizoginia- misos- nienawiść
gyne – kobieta
kontestator- osoba kwestoinująca zwłaszcza publiczne wartość, normy, obowiązki

split na akcjach-

recypować- przyswoić sobie coś
reglamentacja- wprowadzenie na stałe lub czasowo zakazu obrotu pewnymi towarami
przestrzeć odpowiedzi
dobry kompas/busola

grejdoł
skonfundowany
gremium
absmak- zniesmaczenie
legitymizacja- nadawać mocy prawnej
agrawacja- celowe wyolbrzymianie objawów choroby
pompatyczny- przesadnie wyszukany, bombastyczny
delikt- czyn niedozwolony, szkoda cywilna
parweniusz- robiaca karierę oboa dostająca się do wyższego stanowiska i nasladująca w sposób przesadny zachowania już swojego
środowiska
hucpa- bezczelne oszustwo
powiedziec a vista- od razu, przy rozmowie, bez zastanowienia

paternalistycznie
team spirit
rejtanowski gest- nie to nie
wykoncypowany- czysto teoretyczny, nierealny
dysputa- rozmowa na powazny temat, wymiana pogladow na tematy naukowe
kasandryczny scenariusz- zapowiadajacy nieszczescie
track record
epatowac- wywolywac duze wrazenie
preliminarz- zestawienie planowanych dochodow i wydatkow jednostki budzetowej
performowac- osiaganie wynikow, wydajnosc
indoktrynacja- wpajanie ideologii
erudyta- osoba wyksztalcona bardzo wasko
azymut- cel

a contrario – przeciwnie
d’avenir przyszlosc

malczewsiego

efemeryczny rzad-krotkotrwaly
pragmatyczni- oparty na faktach, badajacy przyczyny i skutki wydarzen
radykalny islamizm-skrajnosc
rodzina rothschild
efekt potwierdzenia
rachunkowosc mentalna
produkcja uchwytow do monitora
dominwestora.pl
konkwista
neoliberalizm
united investors company
kanonierka
a teizm
interwencjonizm panstwowy
prestidigitatorskie
ebor
nie zlapal kozak tatarzyna
municypalny standard
fundusz reit
jakub szymanski gracz gieldowy
kuszetka
akcje na okaziciela
ad- osoba odpowiadajaca za realizcja prognoz
prognoza- slownik pwn

predestynowac- przeznaczac do czegos na cos, przesadzac o czyms

“Jednym z przesądów XXI-go wieku jest wiara w to,
że wzrok to pewniejsze źródło wiedzy niż umysł.”

depenalizacja- rezygnacja karalnosci okreslonego czynu

koltunstwo- dwulicowosc
hermeneutyka- interpretacja, objasnienie
hermeutyczne poglady- zle zinterpretowane
Chicken game
odpowiedź petyjska- odpowiedź wieloznaczna
Sanowanie-
Koncyliacyjny- stwierdzenie o osobie która dąży do pojednania wśród innych ludzi wokół
Sekwestracja
Wysofistykowane

expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.

per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd

Eksterioryzacja zła – czyli szukanie zła nazewnątrz a nie w sobie
Kolibr- konserwatywno liberalny
efemeryda (gr. ephemerís, ephemerídos ‘dziennik; coś trwającego dzień’
per procura [wym. per prokura] «w zastępstwie, z upoważnienia»
Merkantylizm lub ustrój merkantylny – system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresienowożytności, wywodzący się z bulionizmu – teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu.
chimeryczny- zmieniający usposobienie (zdanie, pogląd) pod wpływem emocji
 
Flipping is a term used primarily in the United States to describe purchasing a revenue-generating asset and quickly reselling (or “flipping”) it for profit.
apologeta- osoba broniąca określonej idei, postawy
demode- niemodne

umizgiwać się:

kokietować, mizdrzyć się, nadskakiwać, przewracać, przymilać się, strzelać oczami, słodkie oczy, wdzięczyć się,zabiegać o względy, zalecać się, podrywać, robić słodką minkę
Manichejski podział świata- podział bazujący na dobrym i złym
mitygować – powstrzymywać
pójść (iść) do Canossy wyrazić skruchę, uznać swój błąd; ukorzyć się
<Canossa, wieś w płn. Włoszech, gdzie cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII>
 
Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytuistotyistnienia i jego sposobów,przedmiotu i jego własnościprzyczynowościczasuprzestrzenikonieczności i możliwości.
Dychotomia (gr. dichotomos = przecięty na dwie części)
 Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków.
Aberracja (łacab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) – odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych normpostępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady.
Ebonit (guma twarda, nazwa z gr. ebonos – heban) – tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku wulkanizacji naturalnego lub sztucznego kauczuku; twardy można porównać do czegoś trardego
sprokurować

1. «tendencyjnie dobrać fakty, by komuś coś zarzucić»
2. pot. «przygotować, sporządzić, zorganizować coś»
► punitywny

karzący, mający na celu ukaranie
Pyrrusowe zwycięstwo – to zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, np. z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie wojennym
fenomenologia fenolemolog «kierunek filozoficzny postulujący poznanie empiryczne i ścisły opis zjawisk bezpośrednio danych; też: metoda badawcza w różnych naukach wyrosła z tego kierunku»
► sekować

prześladować kogoś, dręczyć, dokuczać
rachityczny

1. w medycynie: dotknięty rachityzmem; odznaczający się skrzywieniem kości; krzywiczy, krzywiczny, krzywicowy;
2. przenośnie: lichy, słaby, wykrzywiony
zblazowany ~ni

1. pot. «znudzony nadmiarem wrażeń, przeżyć, życiem (zwłaszcza hulaszczym), zobojętniały na wszystko»

Zblazowany człowiek.
► agora

w starożytnej Grecji:
1. zgromadzenie ludowe (obywateli państwa-miasta);
2. plac otoczony budynkami publicznymi, będący centrum życia społecznego, politycznego itp., rynek
annały

roczniki historyczne opisujące zdarzenia chronologicznie i w każdej księdze zawierające wydarzenia z jednego roku
Nie przytulam młodzieńców z ogolonymi głowami, dla których swastyka jest fajnym symbolem! – grzmiał Tusk.
Premier – historyk z wykształcenia – najwyraźniej nie pamięta, że swastyka była symbolem narodowych socjalistów, a więc lewicy.

expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.
ex re łac., z okazji, z powodu.
ex promptu łac., bez przygotowania, naprędce; por. ad aperturam…
ex se natus łac., pochodzi od siebie samego (por. moi je suis mon ancêtre); por. Tacyt (Roczniki, 11, 21); rz. cesarz Tyberiusz o Kurcjuszu Rufusie.
ex professo łac., z urzędu, z powołania; ze znajomością przedmiotu; zawodowo; umyślnie.
ex tempore łac., bez przygotowania; znienacka; na poczekaniu, naprędce (por. ad aperturam…ekstemporale).

► komitywa

1. bliskie stosunki łączące dobrych znajomych lub przyjaciół, zażyłość;
2. dawniej: grupa osób towarzysząca komuś, czemuś; orszak; świta
► zuchwały
1. zbyt pewny siebie i lekceważący innych;
2. bardzo odważny i skłonny do ryzykowania
nestor
mądry, doświadczony starzec, będący najstarszym przedstawicielem jakiejś grupy ludzi
aprowizacja

zaopatrywanie ludzi w niezbędne artykuły, zwłaszcza w żywność, w jakimś trudnym czasie
Si vis pacem para bellum (dosł. “Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”)
si vis coitus oralis, para verpa- zawsze bądź gotowy
System monotarny- bez pieniądza
Splendid isolation-
Bambus rosnie przez piec lat I nic nie widav to moze byc dobre porownanie do rozwoju.

Demiurg- tworca, protoplssta

Ferment  -rozruchy
Dystyngowany

1. przenieść, przenosić z jednej dziedziny do innej;
2. dokonać, dokonywać transpozycji utworu muzycznego

 

 

Patriarchat –1.(z łac.)pater, patris -ojciec, oraz greckiego arche, czyli władza. Jest to typ rodowej organizacji społecznej bazującej na dominującej roli mężczyzn, podkreślanej i wyrażającej się w patrylokalnym małżeństwie i patrylinearnych grupach krewniaczo–pochodzeniowych, w których dziedziczenie następuje po linii męskiej. 2.Ostatni okres ustrojuwspólnoty pierwotnej, w którym dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu[1],.

Freudowskie przejęzyczenie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mayflower
normatywny

1. «ustalający obowiązujące normy»
2. «podlegający normom lub przez nie określony»

• normatywnie • normatywność

 
 

sekularny
 stuletni, wiekowy; (sekularne ruchy, wahaniageol., b. powolne ruchy, przesunięcia skorupy ziemskiej widoczne dopiero po upływie stuleci.
sekularyzacja zeświecczenie; zwolnienie zakonnika z zakonu; wywłaszczenie własności kościelnej i przeznaczenie jej na cele świeckie; usuwanie wpływów Kościoła z różnych dziedzin życia społecznego, laicyzacja.
 
 
ecclesia triumphans, ecclesia militans [ekkles-i-a trjumfans, ekkles-i-a militans] (łc.) Kościół triumfujący, Kościół walczący; słowa papieża Klemensa V w liście do króla fr. Filipa IV Pięknego, 1311 r.
 
 
 
Retencja (łac. retentio – powstrzymywanie)
demode
przymiotnik

 1. niemodny
 
Indemnizacja, odszkodowanie, wynagrodzenie strat i szkód płacone przez chłopów właścicielom w związku z uwłaszczeniem, w zaborze pruskim odszkodowanie płacili chłopi. Na terenie Galicji i w Królestwie Polskim odszkodowanie wypłacał rząd, co pośrednio obciążało podatników w postaci tzw. podatku indemnizacyjnego.
 
 
Apostazja (gr. ἀποστασία – odstąpieniebunt; z ἀπό (apo) – od, στάσις (stasis) – postawa, pozycja) – porzucenie wiary religijnej. W pierwotnym znaczeniu – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; termin został również adaptowany do ogólnych pojęć religioznawczych oraz wykorzystywany przez religie i wyznania niechrześcijańskie.
 
 
 
 
Sztafaż (niem. Staffage od ausstaffiereprzyozdabiać) – postacie ludzkie i zwierzęta oraz dodatkowe, poboczne wątki lub motywyożywiające kompozycję dzieła artystycznego, nieodciągające jednak uwagi odbiorcy od głównej treści dzieła.
Sztafaż nie nawiązuje bezpośrednio do głównego motywu dzieła, a jedynie uatrakcyjnia tło, które mogłoby się wydać puste, monotonne lub zbyt nudne. Sztafaż zastępuje tło czymś ciekawszym, spełniając jednak nadal podstawowe funkcje tła, tak więc użycie sztafażu odbywa się jedynie w warstwie formalnej, a nie znaczeniowej.
 
 
 
Chleba i igrzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleba_i_igrzysk
 
in extenso [in ekstenso] (łc.) w całości, bez skrótów, opuszczeń, bez zmian.
 
werbalizacja wiedzy
► ancymon
łobuz, urwis, rozrabiaka; ancymonek
Entropia informacji
hochsztapler «oszust i aferzysta na wielką skalę» 
• hochsztaplerski • hochsztaplerstwo
 
Autarkia (samowystarczalność gospodarcza) – cecha gospodarki lub cel polityki gospodarczej, prowadzonej przezpaństwo lub grupę państw, dążące do zaspokojenia wszelkich potrzeb gospodarki, zarówno konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych, w ramach własnych możliwości.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gastarbeiter
kundlizm

wszechmoc, wszechwładza

 
abortowany- aborcja
 
Reise Fiber
 
Chleba i igrzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleba_i_igrzysk
 
in extenso [in ekstenso] (łc.) w całości, bez skrótów, opuszczeń, bez zmian.
deklaratywny «będący jedynie deklaracją»
ekscentryk
skaptować

1. «przeciągnąć kogoś na swoją stronę, pozyskać dla siebie»
2. «przeciągnąć kogoś z jednej firmy do drugiej»
kabalistyczny

1. dotyczący kabały – metafizycznej interpretacji Biblii
2. tajemniczy, mający ukryte znaczenie (np. kabalistyczne znaki, liczby, przepowiednie)
aberracja
1. książkowo: odchylenie od stanu normalnego;
2. w astronomii: pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego wynikające z ruchu obserwatora;
3. w optyce: wada układu optycznego spowodowana strukturą tego układu
supremacja
zwierzchnictwo albo przewaga nad kimś lub nad czymś
Drzewko bambusowe, trzeba podlewać przez 5 lat a dopiero później wyrasta bardzo szybko.
efemeryda

1. istota, rzecz lub zjawisko nietrwałe, przemijające szybko i bez śladu
2. roślina, której cykl rozwojowy przebiega w krótkim okresie sprzyjających warunków
3. owad żyjący nad wodą; jętka
inwektywa

zniewaga, obelga
egzaltacja

zbytnia wylewność w okazywaniu uczuć i nienaturalność w uzewnętrznianiu myśli
Vox populi, vox Dei (łac. głos ludu (to) głos Boga) – popularna sentencja wyjęta z “Listu do Karola Wielkiego“, napisanego przez anglosaskiego mnichateologa i filozofaAlkuina.
Leseferyzm (fr. laissez faire – pozwólcie czynić; laissez passer – pozwólcie przechodzić, laissez aller)
Last but not least
Management by Objectives Peter Drucker
Decyzja robi zarządzającego P Drucker
Generał Pattonn – szybkie decyzje poprzez doświadczenie
egalitarność-
Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; “stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomiifilozofiilogice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.
Przykłady:

 • „Wzrost cen gazu spowodowany jest, mutatis mutandis, tymi samymi czynnikami, co wzrost cen ropy.” – zakłada się, że uprzedni tekst wyjaśnił przyczyny wzrostu cen ropy, a czytelnik wie lub domyśla się, jakich zmian należy dokonać w argumentacji.
 • „Ustalono, że w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej stosowane będą mutatis mutandis te same sankcje, co w przypadku naruszenia wód terytorialnych”.
 • „Postanowienia ustępu 3 i 4 niniejszego Artykułu stosuje się mutatis mutandis do zobowiązań Stron wynikających z innych Artykułów Deklaracji.”
Chain of command
indolencja (łc. indolentia ‘nieczułość’) brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
kadzić sobie- prawić komplementy
spiritus movens [wym. spiritus mowens] «główny inspirator jakichś działań»
Licentia poetica – wyrażenie pochodzące z łaciny; oznacza wolność twórczą/poetycką.

Si vis pacem, para bellum– Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny

Being busy is a form of lazyiness- lazy thinking and indiscriminate action.
Single Tasker !
Have a big picture of the market. !
Being creative and making something is the opposite of hanging out.
Sort data streams by signal vs noise.
Be Efficient. Do only right things !
Jedyną stałą rzeczą jest zmiana.
Lost your opinion, not your money.
internalizacja- «uznawanie wartości, norm, poglądów itp., narzucanych początkowo z zewnątrz, za własne»
Triumwirat – zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny trium viri – trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań.
deliberować- zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś
symptomatyczny
charakterystyczny, znamienny dla kogoś lub czegoś; będący symptomem
obcesowy (daw. obsces ‘opętany’ z p.łc. kośc. obscessus) zuchwały, porywczy, niestosujący się do ogólnie przyjętych form; bezczelny, natrętny, natarczywy.
podejście holistyczne- całościowe
interlokutor- partner w rozmowie; rozmówca, dyskutant
Zarabiac ad infinitum
fechtować- przestarzałe: uprawiać szermierkę, walczyć białą bronią
dyletant- człowiek zajmujący się jakąś dziedziną, nie znając się na niej, bez odpowiedniego przygotowania
Frankowac list – oplacac przesylke
Problem było widać wcześniej, vide
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe

errare humanum est- mylić się jest rzeczą ludzką

Penalizacja
buchalteryjni
Krajan
zadenuncjować
chromatyczny- barwny
chimeryczny- zmienny
postępowanie kontradyktoryjne
share and share alike = po równo
dusery- komplement, czułe słówko
animozje- niechęć, uraza, antypatia
antycypować – przedwczesnie wykonywac, przewidywać
fluktuacja- przypadkowe wachania
value oriented
fair value
zunifizowany- nadający jednakowy wygląd
meandryczne- w sposób trudny do zrozumienia
agonia- zycie po smierci, czas po smierci
serwilizm- bezkrytyczne podporządkowanie się komuś
hedonista- człowiek poszukujący tylko przyjemności
eskalować, eskalacja
kolokwialnie- wyrażenie w języku potocznym w codziennym życiu bez dbałości o poprwaność językową
go on a binge- iść w tango
subwencja- zapomoga
subsydiować- udzielać zapomogi
aparatczyk- pogardliwie o działaczu i urzędniku
concade- dostrzec
groteska = = cuda na kiju
eufemizm- (eu- dobrze; phemi-mówić) wyraz lub zwrot zastępujący inny zwrot który nie powinien być użyty ze względu na tabu, otoczenie poziom ludzi z którymi rozmawiamy
delegitymizacja władzy- utracenie władzy aprobaty społecznej(władzy) przy rzadzeniu
delegitymizacja != legitymizacja
kuriozalny- osobliwy
autorytaryzm- system rzadow bezpartyjnych
impertynencja- niestosowane, bezczelne, obrazliwe
retoryka- sztuka wymowy, umiejetnosc rzetelnego przekonywania sluchacza, perswazja
protekcjonizm- polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencja zagraniczną
preogatywa- przywilej wynikający z zajmowanego stanowiska
normatywny- ustalajacy normy
konwergencja- proces upodobniania sie do siebie kultury i gospodarki wynikajace z globalizacji
walorazycja- ustalenie wysokosci istniejacych zobowiazan przy zmianie systemu pienieznego
statu qwo- stan staly, bez zmian
artykulować- wymawiać głoski, uzewnętrzniać werbalnie, gestykulować
tete a tete
kakofonia grec. złe brzmienie, niezgodne, rażące ucho brzmienie dźwięków
laicyzm- koncepcja rozdziału państwa od kościoła

entreprenurial- swiadczący o przedsiębiorczości

owing to the fact- w związku z faktem, z tym że
ordynacja wyborcza- zbiór przepisów regulujących przebieg wyborów
nepotyzm- faworyzowanie członków rodizny przy obsadzaniu stanowisk
eskadra- jednostka lotnictwa wojskowego
afirmować- wyrażać aprobatę
enuncjacja- (zwrot prawny) wypowiedź, oświadczenie
supozycja- przypuszczenie, domniemanie
restrukturyzacja- gwałtowne zmiany
skreczować- zrezygnować z imprezy
kompensacja- zastępczość funkcji, przekazanie funkcji utraconej przez inny czynnik
prezydium- organ kierowniczny jakiejś instytucji składającej się z wielu osób

repetycja historii

konwergencja

dywizjonalizacja

kompaktyfikacja kodu

indagować- dopytywać, badać
prowadzić indagację
zasada deterministyczna
ekstrahować- wyodrębnić
ornament- ozdoba
sztampowy- schematyczny
bailout- sytuacja firmy która wymaga dokapitalizowania

alternate- zastępca
to alter – zmieniać

hard/tough nut to crack- twardy orzech do zgryzienia

to drive away at = to hard work

atencja- szacunek, respekt, poważanie
artykułować- uzewnętrzniać werbalnie
responsywność

oportunista
anturaż- otoczenie, środowisko, entourage
wierchuszka- potocznie na władzę
protekcja- popracie
konotacje
rewitalizacja- przywrócenie do życia

Czym skorópka za młodu przesiądnie tym na starość trąci.

ekwilibrystyczny- wyjątkowo zręczny
obstrukcyjny- hamujący coś zrobić
pucz- próba objęcia władzy
Haute Couture- wysokie krawiectwo, szyte na zamówienie
mizoginia- misos- nienawiść
gyne – kobieta
kontestator- osoba kwestoinująca zwłaszcza publiczne wartość, normy, obowiązki

split na akcjach-

recypować- przyswoić sobie coś
reglamentacja- wprowadzenie na stałe lub czasowo zakazu obrotu pewnymi towarami
przestrzeć odpowiedzi
dobry kompas/busola

grejdoł
skonfundowany
gremium
absmak- zniesmaczenie
legitymizacja- nadawać mocy prawnej
agrawacja- celowe wyolbrzymianie objawów choroby
pompatyczny- przesadnie wyszukany, bombastyczny
delikt- czyn niedozwolony, szkoda cywilna
parweniusz- robiaca karierę oboa dostająca się do wyższego stanowiska i nasladująca w sposób przesadny zachowania już swojego
środowiska
hucpa- bezczelne oszustwo
powiedziec a vista- od razu, przy rozmowie, bez zastanowienia

paternalistycznie
team spirit
rejtanowski gest- nie to nie
wykoncypowany- czysto teoretyczny, nierealny
dysputa- rozmowa na powazny temat, wymiana pogladow na tematy naukowe
kasandryczny scenariusz- zapowiadajacy nieszczescie
track record
epatowac- wywolywac duze wrazenie
preliminarz- zestawienie planowanych dochodow i wydatkow jednostki budzetowej
performowac- osiaganie wynikow, wydajnosc
indoktrynacja- wpajanie ideologii
erudyta- osoba wyksztalcona bardzo wasko
azymut- cel

a contrario – przeciwnie
d’avenir przyszlosc

malczewsiego

efemeryczny rzad-krotkotrwaly
pragmatyczni- oparty na faktach, badajacy przyczyny i skutki wydarzen
radykalny islamizm-skrajnosc
rodzina rothschild
efekt potwierdzenia
rachunkowosc mentalna
produkcja uchwytow do monitora
dominwestora.pl
konkwista
neoliberalizm
united investors company
kanonierka
a teizm
interwencjonizm panstwowy
prestidigitatorskie
ebor
nie zlapal kozak tatarzyna
municypalny standard
fundusz reit
jakub szymanski gracz gieldowy
kuszetka
akcje na okaziciela
ad- osoba odpowiadajaca za realizcja prognoz
prognoza- slownik pwn

predestynowac- przeznaczac do czegos na cos, przesadzac o czyms

“Jednym z przesądów XXI-go wieku jest wiara w to,
że wzrok to pewniejsze źródło wiedzy niż umysł.”

depenalizacja- rezygnacja karalnosci okreslonego czynu

koltunstwo- dwulicowosc
hermeneutyka- interpretacja, objasnienie
hermeutyczne poglady- zle zinterpretowane
Chicken game
odpowiedź petyjska- odpowiedź wieloznaczna
Sanowanie-
Koncyliacyjny- stwierdzenie o osobie która dąży do pojednania wśród innych ludzi wokół
Sekwestracja
Wysofistykowane

expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.

per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd

Eksterioryzacja zła – czyli szukanie zła nazewnątrz a nie w sobie
Kolibr- konserwatywno liberalny
efemeryda (gr. ephemerís, ephemerídos ‘dziennik; coś trwającego dzień’
per procura [wym. per prokura] «w zastępstwie, z upoważnienia»
Merkantylizm lub ustrój merkantylny – system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresienowożytności, wywodzący się z bulionizmu – teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu.
chimeryczny- zmieniający usposobienie (zdanie, pogląd) pod wpływem emocji
 
Flipping is a term used primarily in the United States to describe purchasing a revenue-generating asset and quickly reselling (or “flipping”) it for profit.
apologeta- osoba broniąca określonej idei, postawy
demode- niemodne

umizgiwać się:

kokietować, mizdrzyć się, nadskakiwać, przewracać, przymilać się, strzelać oczami, słodkie oczy, wdzięczyć się,zabiegać o względy, zalecać się, podrywać, robić słodką minkę
Manichejski podział świata- podział bazujący na dobrym i złym
mitygować – powstrzymywać
pójść (iść) do Canossy wyrazić skruchę, uznać swój błąd; ukorzyć się
<Canossa, wieś w płn. Włoszech, gdzie cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII>
 
Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytuistotyistnienia i jego sposobów,przedmiotu i jego własnościprzyczynowościczasuprzestrzenikonieczności i możliwości.
Dychotomia (gr. dichotomos = przecięty na dwie części)
 Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków.
Aberracja (łacab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) – odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych normpostępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady.
Ebonit (guma twarda, nazwa z gr. ebonos – heban) – tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku wulkanizacji naturalnego lub sztucznego kauczuku; twardy można porównać do czegoś trardego
sprokurować

1. «tendencyjnie dobrać fakty, by komuś coś zarzucić»
2. pot. «przygotować, sporządzić, zorganizować coś»
► punitywny

karzący, mający na celu ukaranie
Pyrrusowe zwycięstwo – to zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, np. z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie wojennym
fenomenologia fenolemolog «kierunek filozoficzny postulujący poznanie empiryczne i ścisły opis zjawisk bezpośrednio danych; też: metoda badawcza w różnych naukach wyrosła z tego kierunku»
► sekować

prześladować kogoś, dręczyć, dokuczać
rachityczny

1. w medycynie: dotknięty rachityzmem; odznaczający się skrzywieniem kości; krzywiczy, krzywiczny, krzywicowy;
2. przenośnie: lichy, słaby, wykrzywiony
zblazowany ~ni

1. pot. «znudzony nadmiarem wrażeń, przeżyć, życiem (zwłaszcza hulaszczym), zobojętniały na wszystko»

Zblazowany człowiek.
► agora

w starożytnej Grecji:
1. zgromadzenie ludowe (obywateli państwa-miasta);
2. plac otoczony budynkami publicznymi, będący centrum życia społecznego, politycznego itp., rynek
annały

roczniki historyczne opisujące zdarzenia chronologicznie i w każdej księdze zawierające wydarzenia z jednego roku
Nie przytulam młodzieńców z ogolonymi głowami, dla których swastyka jest fajnym symbolem! – grzmiał Tusk.
Premier – historyk z wykształcenia – najwyraźniej nie pamięta, że swastyka była symbolem narodowych socjalistów, a więc lewicy.
► komitywa

1. bliskie stosunki łączące dobrych znajomych lub przyjaciół, zażyłość;
2. dawniej: grupa osób towarzysząca komuś, czemuś; orszak; świta
► zuchwały
1. zbyt pewny siebie i lekceważący innych;
2. bardzo odważny i skłonny do ryzykowania
nestor
mądry, doświadczony starzec, będący najstarszym przedstawicielem jakiejś grupy ludzi
aprowizacja

zaopatrywanie ludzi w niezbędne artykuły, zwłaszcza w żywność, w jakimś trudnym czasie
Si vis pacem para bellum (dosł. “Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”)
si vis coitus oralis, para verpa- zawsze bądź gotowy
System monotarny- bez pieniądza
Splendid isolation-
Bambus rosnie przez piec lat I nic nie widav to moze byc dobre porownanie do rozwoju.

Demiurg- tworca, protoplssta

Ferment  -rozruchy
Dystyngowany
 
Secret num ber
 
 
Sine qua non (łac., właśc. condicio[1] sine qua non, dosł. „warunek bez którego nie”) – warunek konieczny, nieodzowny, konieczne i niezbędne działanie, stan lub składnik. Zwrot jest także używany w naukach prawnychekonomiifilozofiimedycynie i polityce.
Secrum num ber
Rubaszny styl
Nie jest to jednak „pokrzepienie serc” za pomocą historii. Główną ideą przyświecającą autorowi jest antyczna dyrektywa: „Historia est magistra vitae”. Historia nie służy do gromadzenia faktów i ciekawostek, lecz nade wszystko do nauki rozumienia wielkich procesów cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych. Historia musi być nauczycielką życia.

dupogodzina

PREKARIUSZ


ZNACZENIE: Osoba bez perspektyw na przyszłość.


UŻYCIE: Jako prekariat określana jest tzw. nowa klasa społeczna Europy. To seryjni stażyści, pracownicy tymczasowi, młodzi bezrobotni lub osoby pracujące na stanowiskach znacznie poniżej swojego wykształcenia, co jest efektem globalnego kryzysu ekonomicznego.


PRZYKŁAD: Określenie prekariat stało się popularne po wystąpieniach ludzi na placu Puerta del Sol w Madrycie oraz w związku z ruchem Oburzonych protestujących na Wall Street.


ETYMOLOGIA: łac. precarius – zdany na prośbę, łaskę.

dominanta

1. wielki ogień, wielki pożar;
2. przenośnie: dramatyczne wydarzenia, zwykle działania wojenne, niosące wielkie zniszczenia i cierpienia

mizdrzyć
mizdrzyć się – kokietować, wdzięczyć się, flirtować, przymilać się w niestosowny sposób
ekstrapolacja

1. «przewidywanie przebiegu jakiegoś zjawiska w warunkach nieznanych na podstawie znajomości analogicznego zjawiska w znanych warunkach»
2. mat. «wyznaczanie wartości funkcji na zewnątrz przedziału, w którym wartości tej funkcji są znane»
3. mat. «wnioskowanie o właściwościach statystycznych całego zbioru na podstawie badań jedynie pewnej jego części»
uzurpacja
zagarnięcie władzy wbrew prawu, przywłaszczenie sobie cudzych praw do czegoś
faile safe
rozbuchany optymizm
benewolencja
dawniej: przychylność, łaskawość, życzliwość
symptomatyczny
charakterystyczny, znamienny dla kogoś lub czegoś; będący symptomem
tajemnicza poliszynela – każdy o czymś wie ale wszyscy udają że nie wiedzą
utracjusz «człowiek rozrzutny» 
• utracjuszowski • utracjuszka • utracjuszostwo
 
 
 
Deglomeracja (z lac. de – od, glomerare – skupiać) – proces mający na celu zahamowanie ciągłego wzrostu zagęszczenia ludności. Wyróżniamy dwa typy deglomeracji:
 • czynna – przenoszenie zakładów pracy poza granice aglomeracji
 • bierna – niedopuszczanie do powstawania nowych miejsc zatrudnienia na terenie aglomeracji.
 
 
team spirit
 
 
Aberracja (łacab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) – odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych normpostępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady.
 
 
 
top- down architecure
 
 
antifragiler- 
 
 
sylwetka absolwenta
 
 
 
Paralaksa, w astronomii zjawisko zmiany położenia bliższego obiektu na sferze niebieskiejwzględem obiektów odległych, wynikłe ze zmiany miejsca obserwacji, którą to zmianę powoduje przemieszczenie się (ruch) obserwatora.
Wyróżnia się paralaksę dobową (inaczej: geocentryczną paralaksę równikową) związaną z ruchem obrotowym Ziemi, paralaksę geocentryczną południkową związaną ze zmianą szerokości geograficznej obserwatora, paralaksę roczną (inaczej: paralaksę heliocentryczną), związaną z ruchem Ziemi po orbicie wokółsłonecznej. Zmierzenie tej ostatniej (1837-1838 niezależnie W. StruveF.W. Bessel, P. Henderson) dostarczyło ostatecznego dowodu prawdziwości teorii heliocentrycznej M. Kopernika.
 paralaksa
1. w astronomii: kątowa zmiana położenia ciała niebieskiego na sferze niebieskiej zaszła w wyniku zmiany położenia obserwatora, odwrotnie proporcjonalna do odległości danego ciała, używana jako miara odległości;
2. w metrologii: pozorne przesunięcie wskazówki przyrządu mierniczego względem kreski podziałki, spowodowane patrzeniem nieprostopadłym do powierzchni podziałki;
3. w fotografii: niepokrywanie się obrazu widocznego przez celownik aparatu fotograficznego z obrazem tworzonym przez obiektyw
konfabulować-

Szowinizm
 (fr. chauvinisme) – na ogół skrajna postać nacjonalizmu, głosi solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazuje przyjmować wrogą postawę. Wyrażenie pochodzi od Nicolasa Chauvin, żołnierza napoleońskiego z komedii Le soldat laboureur Eugene’a Scribe’a. Bohater tej opowieści był fanatycznie i naiwnie oddany Napoleonowi.
użyteczny idiota
Kraft durch Freude !

stwierdzenie faktu

dobrze można zadać pytania jak zna się odpowiedź
Inkryminacja – słowo pochodzące od łacińskiego incriminare, a także od francuskiego incrimination, gdzie słowo to ma znacznie szersze znaczenie. Inkryminacja oznacza zarzut,oskarżeniepomówienieobwinienie lub posądzenie.
remedium – złoty środek

1. książkowo: postawa odrzucająca wszelkie obowiązujące normy i wartości w życiu społecznym; absolutny sceptycyzm;
2. rosyjski nurt społeczny w drugiej połowie XIX wieku, nieuznający tradycji i obyczajów szlacheckich;
3. w dziewiętnastowiecznym prawodawstwie: tendencja do pomniejszania lub negowania roli norm prawnych w działalności sądów i organów administracyjnych

 
 
Retorsje – symetryczna, zgodna z prawem międzynarodowym (ale nieprzyjazna) działalność podejmowana przez państwo jako odwet – w odpowiedzi na nieprzyjazne działanie innego państwa. Określenie używane w języku dyplomatycznym oraz w stosunkach gospodarczych pomiędzy państwami
 
 
Rewindykacja – odzyskanie dóbr kultury będących własnością państwa ubiegającego się o nie, a wywiezionych w wyniku zagrabienia (np. kolekcje obrazów, kolekcje monet, księgozbiory, archiwalia).
 
demarkacja – 
 
 
 
knieja – las, puszcza, gęstwina
Prawo nagłówków Betteridge’a – reguła, zgodnie z którą na każdy nagłówek kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć „nie”. Prawo to zostało nazwane tak od nazwiska Iana Betteridge’a, brytyjskiego dziennikarza piszącego o technologii, aczkolwiek ogólna koncepcja prawa jest znacznie starsza. Zjawisko to jest też czasem nazywane „prawem Davisa” lub po prostu „regułą publicystyczną”.
syntonia współdźwięczenie, współbrzmienie; psych. harmonia, umiejętność współżycia (łatwość kontaktu) z otoczeniem; por. ekstrawersja.
     syntoniczny.
    
Etym. – gr. ‘zgoda’ od sýntonos ‘harmonizujący z’; zob. syn-; -tonia.

niesłuszne posądzenie kogoś; oszczerstwo

 
 
 
Tajemnica poliszynela – rzekoma tajemnica, o której wszyscy wiedzą, lecz nikt o niej głośno nie mówi.

W przypadku „tajemnicy poliszynela” (w przeciwieństwie do otwartej informacji) nikt się nie przyznaje do wiarygodności ani nie żąda weryfikacji. W języku niemieckim istnieje podobne sformułowanie offenes Geheimnis – „otwarta tajemnica”. Jest ono używane przydżentelmeńskim podejściu do wstydliwych lub kompromitujących spraw. Informacja jest odpowiednio uwzględniana w decyzjach, lecz sama treść nie jest omawiana.

kult jednostki
neurotyczny
kompleks Edypa
anektować

publikacja zawierająca wybór utworów literackich różnych autorów, dokonany według wyraźnej myśli przewodniej

ciemna masa to kupi
landara – wielki samochód
nuworysz pogard. «człowiek, który dzięki wzbogaceniu się lub wykształceniu znalazł się w wyższej warstwie społecznej, ale nie jest przez nowe środowisko akceptowany»
szowinizm
 
 
 
common sense [wym. komon sens] zdrowy rozsądek; chłopski rozum; sposób myślenia oparty na tzw. powszednim doświadczeniu.
 
 
Sine qua non (łac., właśc. condicio[1] sine qua non, dosł. „warunek bez którego nie”) – warunek konieczny, nieodzowny, konieczne i niezbędne działanie, stan lub składnik. Zwrot jest także używany w naukach prawnychekonomiifilozofiimedycynie i polityce.
per procura (język łaciński)[edytuj] znaczenia: sentencja łacińska (1.1) w imieniu kogoś, przez ustanowionego pełnomocnika
ustawa o zgromadzeniach
narodowy szowinizm

przekabacić, przekupić, przeciągnąć kogoś na swoją stronę, podkupić

ordynacja leku
termogeneza – uwalnianie ciepła przez organizm
pastisz
dzieło stanowiące świadome naśladownictwo dzieła innego twórcy
Triumwirat – zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny trium viri – trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań.

Triumwirat można uznawać za formę ustroju politycznego, jednak naprawdę nie jest to odmienny ustrój, a jedynie szczególny przypadek dyktatury bądź oligarchii. W dyktaturze triumwirat zajmuje miejsce jednego władcy (przejmuje jego uprawnienia, przywileje i obowiązki). Gdy mówimy o triumwiracie w oligarchii to rozumiemy przez to fakt, że grupa rządząca (oligarchowie) składa się z trzech osób.
Neokolonializm – to utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość.
shakehand
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_pr%C3%B3%C5%BCniacza

(zwykle w liczbie mnogiej)
1. mimowolny, częsty, gwałtowny skurcz mięśni; silna drgawka;
2. gwałtowna zmiana poprzedzająca koniec czegoś

to jak pastuszek z wilkiem

sformułować (w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej) wniosek z wypowiedzi, dyskusji, dialogu itp.

 
Taoizm
 
 
Piąta kolumnaV kolumna, potocznie – dywersanci, sabotażyści, prowokatorzy, szpiedzy, wrogowie wewnętrzni.
protagonista
1. «człowiek przodujący w czymś lub walczący o coś»
2. «odtwórca głównej roli w sztuce lub filmie; też: główny bohater książki»
3. «w starożytnym teatrze greckim: pierwszy aktor prowadzący dialog z chórem»
• protagonistka
 
 
Dandyzm – wyszukana, często przesadna, elegancja w sposobie bycia i zachowaniu. Charakteryzuje się szczegółową dbałością o strój i nienaganne maniery, kurtuazją, nonszalancją, ekstrawagancją i dynamizmem.
 
 
 
kontrabanda (język polski)[edytuj]

wymowa:
IPA: [?k?~ntra’banda], AS: [kontrabanda], zjawiska fonetyczne: nazal.• akc. pob. wymowa ?/i
znaczenia:
rzeczownik, rodzaj żeński
(1.1) nielegalny przewóz towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa; zob. też kontrabanda w Wikipedii
kolokacje:
(1.1) kontrabanda wojenna
synonimy:
(1.1) przemyt, szmugiel
etymologia:
wł. contrabbando
 
 
polityka odprężenia
 
 
Lelum Polelum, Lel i Polel, okrzyki lub przyśpiewy staropolskich pieśni wiosennych, w których dopatrywano się imion rzekomych bóstw słowiańskich albo imion diabłów. Jako pierwszy w panteonie bóstw umieścił Lela i Polela kronikarz Jan DługoszMaciej Miechowita, piszący 40 lat po Długoszu, dopatruje się w nich słowiańskich odpowiedników rzymskiej pary bliźniąt – Kastora i Polluksa, zrodzonych przez Ledę.

W wyrażeniu potocznym, żartobliwym lelum polelum znaczy: powoli, flegmatycznie, opieszale lub oznacza człowieka flegmatycznego, ślamazarnego.
Osmiel sie myslec i dzialac.
Kolektywizacja ziemi
koncyliacja

1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»
 
 
 
dykteryjka (łc. dicterium ‘żart’ z gr. deiktérion) krótka zabawna historyjka; anegdota.
 
 
 
Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmównauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.
 
 
 
 
Hearsay evidence is “an out-of-court statement introduced to prove the truth of the matter asserted therein.” In court hearsay evidence is inadmissible (the “Hearsay Evidence Rule”) unless an exception to the Hearsay Rule applies.

For example, to prove Tom was in town, the attorney asks a witness, “What did Susan tell you about Tom being in town?” Since the witness’s answer will rely on an out-of-court statement that Susan made, Susan is not available for cross-examination, and it is to prove the truth that Tom was in town, it is hearsay. A justification for the objection is that the person who made the statement is not in court and thus is insulated from cross examination. Note, however, that if the attorney asking the same question is trying to prove not the truth of the assertion about Tom being in town but the fact that Susan said the specific words, it may be acceptable. For example, it would be acceptable to ask a witness what Susan told them about Tom in a defamation case against Susan because now the witness is asked about the opposing party’s statement that constitutes a verbal act.[1][2]
The hearsay rule does not exclude the evidence if it is an operative fact. Language of commercial offer and acceptance is also admissible over a hearsay exception because the statements have independent legal significance.
Double hearsay is a hearsay statement that contains another hearsay statement itself.
For example, a witness wants to testify that “a very reliable man informed me that Wools-Sampson told him.” The statements of the very reliable man and Wools-Sampson are both hearsay submissions on the part of the witness, and the second hearsay (the statement of Wools-Sampson) depends on the first (the statement of the very reliable man). In a court, both layers of hearsay must be found separately admissible. In this example, the first hearsay also comes from an anonymous source, and the admissibility of an anonymous statement requires additional legal burden of proof.
Many jurisdictions that generally disallow hearsay evidence in courts permit the more widespread use of hearsay in non-judicial hearings.

 
 
Moraleesprit de corps – skłonność społeczności do podtrzymywania wiary w instytucję, wyznaczone cele lub siebie samych oraz innych ludzi. Termin stosowany przede wszystkim w instytucjach wojskowych, lecz także w biznesie.
Pojęcie używane jest głównie jako synonim ducha bojowego w charakterze gotowości do wypełniania rozkazów oraz znoszenia trudów i niebezpieczeństw w odniesieniu do jednostek wojskowych lub woli walki (waleczność) i współzawodnictwa przez drużyny sportowe.
 
 
 
Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη – oikumene– zamieszkana ziemia)[1] – ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła[2].

przywrócić bądź przywracać do poprzedniego stanu

odium «uczucie niechęci lub nienawiści do kogoś, kogo obarcza się winą za coś; też: wroga lub nieprzyjazna atmosfera otaczająca taką osobę»
 
RSVP (lub R.S.V.P.R.s.v.p.) – skrótowiec pochodzący od francuskiego zwrotu répondez s’il vous plaît (dosłownie: proszę odpowiedzieć), umieszczany na zaproszeniach, gdy zapraszający oczekuje potwierdzenia zamiaru przybycia zapraszanego[1].
 
 
De iure (czyt. de jure, łac. według prawa) – w języku prawniczym jest to stan zgodny z treścią norm prawnych. Często używane dla przeciwstawienia stanu de facto wobec rzeczywistości prawnej.
 
 
Neofita (z gr. neóphytos – na nowo zasadzony, łac. neophytus – nowo nawrócony) – osoba, która niedawno przyjęła jakąś wiarę. Określenie stosowane najczęściej w odniesieniu do chrześcijaństwa. Do XV wieku neofita nie mógł przyjmować godności kościelnych, później jednak, początkowo w Hiszpanii, a następnie na gruncie całego Kościoła, zniesiono to ograniczenie.
 
 
 
Kumoterstwo – wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem[1], zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości. Kumoterstwo jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych.
Kontrybicja

► rezonować
rozprawiać, pouczać, mędrkować

partner w rozmowie; rozmówca, dyskutant

 • passus (łac. krok) – rzymska miara długości tzw. podwójny krok
 • passus – pojęcie obecne w literaturze, oznaczające ustęp, fragment tekstu
 
 
Drugi obieg wydawniczy, od 1977 zaczęły powstawać niezależne i nielegalne wydawnictwa związane z antykomunistyczną opozycją, tworząc tzw. drugi obieg wydawniczy (do 1989 ok. 500 oficyn, najczęściej istniejących krótko). Owe niezależne oficyny wydawnicze funkcjonowały zazwyczaj przy opozycyjnych do panującego systemu ugrupowaniach społecznych (KOR) oraz grupach środowiskowych (akademickich, zakładowych), a zajmowały się drukowaniem i kolportażem nie cenzurowanych (cenzura) publikacji o różnorakim charakterze (społecznym, politycznym, historycznym, literackim i innymi). Najbardziej znaczące to: NOWA (pierwsze podziemne wydawnictwo powołane do życia przez M. Chojeckiego, G. Boguta, K. Bieliński), Krąg, Przedświt, CDN, Oficyna Literacka.
Hans franc
Drugi obieg wydawniczy
Szmira
Jezyk ezopowy
żołdak – pogardliwie o żołnierzu
► ancymon
łobuz, urwis, rozrabiaka; ancymonek
Entropia informacji
hochsztapler «oszust i aferzysta na wielką skalę» 
• hochsztaplerski • hochsztaplerstwo
 
 
Chleba i igrzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleba_i_igrzysk
 
in extenso [in ekstenso] (łc.) w całości, bez skrótów, opuszczeń, bez zmian.
 
werbalizacja wiedzy
 
 
deklaratywny «będący jedynie deklaracją»
ekscentryk
skaptować

1. «przeciągnąć kogoś na swoją stronę, pozyskać dla siebie»
2. «przeciągnąć kogoś z jednej firmy do drugiej»
kabalistyczny

1. dotyczący kabały – metafizycznej interpretacji Biblii
2. tajemniczy, mający ukryte znaczenie (np. kabalistyczne znaki, liczby, przepowiednie)
aberracja
1. książkowo: odchylenie od stanu normalnego;
2. w astronomii: pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego wynikające z ruchu obserwatora;
3. w optyce: wada układu optycznego spowodowana strukturą tego układu
supremacja
zwierzchnictwo albo przewaga nad kimś lub nad czymś
Drzewko bambusowe, trzeba podlewać przez 5 lat a dopiero później wyrasta bardzo szybko.
efemeryda

1. istota, rzecz lub zjawisko nietrwałe, przemijające szybko i bez śladu
2. roślina, której cykl rozwojowy przebiega w krótkim okresie sprzyjających warunków
3. owad żyjący nad wodą; jętka
inwektywa

zniewaga, obelga
egzaltacja

zbytnia wylewność w okazywaniu uczuć i nienaturalność w uzewnętrznianiu myśli
Vox populi, vox Dei (łac. głos ludu (to) głos Boga) – popularna sentencja wyjęta z “Listu do Karola Wielkiego“, napisanego przez anglosaskiego mnichateologa i filozofaAlkuina.
Leseferyzm (fr. laissez faire – pozwólcie czynić; laissez passer – pozwólcie przechodzić, laissez aller)
Last but not least
Management by Objectives Peter Drucker
Decyzja robi zarządzającego P Drucker
Generał Pattonn – szybkie decyzje poprzez doświadczenie
egalitarność-
Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; “stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomiifilozofiilogice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.
Przykłady:

 • „Wzrost cen gazu spowodowany jest, mutatis mutandis, tymi samymi czynnikami, co wzrost cen ropy.” – zakłada się, że uprzedni tekst wyjaśnił przyczyny wzrostu cen ropy, a czytelnik wie lub domyśla się, jakich zmian należy dokonać w argumentacji.
 • „Ustalono, że w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej stosowane będą mutatis mutandis te same sankcje, co w przypadku naruszenia wód terytorialnych”.
 • „Postanowienia ustępu 3 i 4 niniejszego Artykułu stosuje się mutatis mutandis do zobowiązań Stron wynikających z innych Artykułów Deklaracji.”
Chain of command
indolencja (łc. indolentia ‘nieczułość’) brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
kadzić sobie- prawić komplementy
spiritus movens [wym. spiritus mowens] «główny inspirator jakichś działań»
Licentia poetica – wyrażenie pochodzące z łaciny; oznacza wolność twórczą/poetycką.

Si vis pacem, para bellum– Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny

Being busy is a form of lazyiness- lazy thinking and indiscriminate action.
Single Tasker !
Have a big picture of the market. !
Being creative and making something is the opposite of hanging out.
Sort data streams by signal vs noise.
Be Efficient. Do only right things !
Jedyną stałą rzeczą jest zmiana.
Lost your opinion, not your money.
internalizacja- «uznawanie wartości, norm, poglądów itp., narzucanych początkowo z zewnątrz, za własne»
Triumwirat – zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny trium viri – trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań.
deliberować- zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś
symptomatyczny
charakterystyczny, znamienny dla kogoś lub czegoś; będący symptomem
obcesowy (daw. obsces ‘opętany’ z p.łc. kośc. obscessus) zuchwały, porywczy, niestosujący się do ogólnie przyjętych form; bezczelny, natrętny, natarczywy.
podejście holistyczne- całościowe
interlokutor- partner w rozmowie; rozmówca, dyskutant
Zarabiac ad infinitum
fechtować- przestarzałe: uprawiać szermierkę, walczyć białą bronią
dyletant- człowiek zajmujący się jakąś dziedziną, nie znając się na niej, bez odpowiedniego przygotowania
Frankowac list – oplacac przesylke
Problem było widać wcześniej, vide
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe

errare humanum est- mylić się jest rzeczą ludzką

penalizacja

proces prowadzący do poszerzenia prawa karnego o nowe pojęcia i uznania konkretnych czynów za przestępstwa podlegające temu prawu
buchalteryjni
Krajan
zadenuncjować
chromatyczny- barwny
chimeryczny- zmienny
postępowanie kontradyktoryjne
share and share alike = po równo
dusery- komplement, czułe słówko
animozje- niechęć, uraza, antypatia
antycypować – przedwczesnie wykonywac, przewidywać
fluktuacja- przypadkowe wachania
value oriented
fair value
zunifizowany- nadający jednakowy wygląd
meandryczne- w sposób trudny do zrozumienia
agonia- zycie po smierci, czas po smierci
serwilizm- bezkrytyczne podporządkowanie się komuś
hedonista- człowiek poszukujący tylko przyjemności
eskalować, eskalacja
kolokwialnie- wyrażenie w języku potocznym w codziennym życiu bez dbałości o poprwaność językową
go on a binge- iść w tango
subwencja- zapomoga
subsydiować- udzielać zapomogi
aparatczyk- pogardliwie o działaczu i urzędniku
concade- dostrzec
groteska = = cuda na kiju
eufemizm- (eu- dobrze; phemi-mówić) wyraz lub zwrot zastępujący inny zwrot który nie powinien być użyty ze względu na tabu, otoczenie poziom ludzi z którymi rozmawiamy
delegitymizacja władzy- utracenie władzy aprobaty społecznej(władzy) przy rzadzeniu
delegitymizacja != legitymizacja
kuriozalny- osobliwy
autorytaryzm- system rzadow bezpartyjnych
impertynencja- niestosowane, bezczelne, obrazliwe
retoryka- sztuka wymowy, umiejetnosc rzetelnego przekonywania sluchacza, perswazja
protekcjonizm- polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencja zagraniczną
preogatywa- przywilej wynikający z zajmowanego stanowiska
normatywny- ustalajacy normy
konwergencja- proces upodobniania sie do siebie kultury i gospodarki wynikajace z globalizacji
walorazycja- ustalenie wysokosci istniejacych zobowiazan przy zmianie systemu pienieznego
statu qwo- stan staly, bez zmian
artykulować- wymawiać głoski, uzewnętrzniać werbalnie, gestykulować
tete a tete
kakofonia grec. złe brzmienie, niezgodne, rażące ucho brzmienie dźwięków
laicyzm- koncepcja rozdziału państwa od kościoła

entreprenurial- swiadczący o przedsiębiorczości

owing to the fact- w związku z faktem, z tym że
ordynacja wyborcza- zbiór przepisów regulujących przebieg wyborów
nepotyzm- faworyzowanie członków rodizny przy obsadzaniu stanowisk
eskadra- jednostka lotnictwa wojskowego
afirmować- wyrażać aprobatę
enuncjacja- (zwrot prawny) wypowiedź, oświadczenie
supozycja- przypuszczenie, domniemanie
restrukturyzacja- gwałtowne zmiany
skreczować- zrezygnować z imprezy
kompensacja- zastępczość funkcji, przekazanie funkcji utraconej przez inny czynnik
prezydium- organ kierowniczny jakiejś instytucji składającej się z wielu osób

repetycja historii

konwergencja

dywizjonalizacja

kompaktyfikacja kodu

indagować- dopytywać, badać
prowadzić indagację
zasada deterministyczna
ekstrahować- wyodrębnić
ornament- ozdoba
sztampowy- schematyczny
bailout- sytuacja firmy która wymaga dokapitalizowania

alternate- zastępca
to alter – zmieniać

hard/tough nut to crack- twardy orzech do zgryzienia

to drive away at = to hard work

atencja- szacunek, respekt, poważanie
artykułować- uzewnętrzniać werbalnie
responsywność

oportunista
anturaż- otoczenie, środowisko, entourage
wierchuszka- potocznie na władzę
protekcja- popracie
konotacje
rewitalizacja- przywrócenie do życia

Czym skorópka za młodu przesiądnie tym na starość trąci.

ekwilibrystyczny- wyjątkowo zręczny
obstrukcyjny- hamujący coś zrobić
pucz- próba objęcia władzy
Haute Couture- wysokie krawiectwo, szyte na zamówienie
mizoginia- misos- nienawiść
gyne – kobieta
kontestator- osoba kwestoinująca zwłaszcza publiczne wartość, normy, obowiązki

split na akcjach-

recypować- przyswoić sobie coś
reglamentacja- wprowadzenie na stałe lub czasowo zakazu obrotu pewnymi towarami
przestrzeć odpowiedzi
dobry kompas/busola

grejdoł
skonfundowany
gremium
absmak- zniesmaczenie
legitymizacja- nadawać mocy prawnej
agrawacja- celowe wyolbrzymianie objawów choroby
pompatyczny- przesadnie wyszukany, bombastyczny
delikt- czyn niedozwolony, szkoda cywilna
parweniusz- robiaca karierę oboa dostająca się do wyższego stanowiska i nasladująca w sposób przesadny zachowania już swojego
środowiska
hucpa- bezczelne oszustwo
powiedziec a vista- od razu, przy rozmowie, bez zastanowienia

paternalistycznie
team spirit
rejtanowski gest- nie to nie
wykoncypowany- czysto teoretyczny, nierealny
dysputa- rozmowa na powazny temat, wymiana pogladow na tematy naukowe
kasandryczny scenariusz- zapowiadajacy nieszczescie
track record
epatowac- wywolywac duze wrazenie
preliminarz- zestawienie planowanych dochodow i wydatkow jednostki budzetowej
performowac- osiaganie wynikow, wydajnosc
indoktrynacja- wpajanie ideologii
erudyta- osoba wyksztalcona bardzo wasko
azymut- cel

a contrario – przeciwnie
d’avenir przyszlosc

malczewsiego

efemeryczny rzad-krotkotrwaly
pragmatyczni- oparty na faktach, badajacy przyczyny i skutki wydarzen
radykalny islamizm-skrajnosc
rodzina rothschild
efekt potwierdzenia
rachunkowosc mentalna
produkcja uchwytow do monitora
dominwestora.pl
konkwista
neoliberalizm
united investors company
kanonierka
a teizm
interwencjonizm panstwowy
prestidigitatorskie
ebor
nie zlapal kozak tatarzyna
municypalny standard
fundusz reit
jakub szymanski gracz gieldowy
kuszetka
akcje na okaziciela
ad- osoba odpowiadajaca za realizcja prognoz
prognoza- slownik pwn

predestynowac- przeznaczac do czegos na cos, przesadzac o czyms

“Jednym z przesądów XXI-go wieku jest wiara w to,
że wzrok to pewniejsze źródło wiedzy niż umysł.”

depenalizacja- rezygnacja karalnosci okreslonego czynu

koltunstwo- dwulicowosc
hermeneutyka- interpretacja, objasnienie
hermeutyczne poglady- zle zinterpretowane
Chicken game
odpowiedź petyjska- odpowiedź wieloznaczna
Sanowanie-
Koncyliacyjny- stwierdzenie o osobie która dąży do pojednania wśród innych ludzi wokół
Sekwestracja
Wysofistykowane

expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.

per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd

Eksterioryzacja zła – czyli szukanie zła nazewnątrz a nie w sobie
Kolibr- konserwatywno liberalny
efemeryda (gr. ephemerís, ephemerídos ‘dziennik; coś trwającego dzień’
per procura [wym. per prokura] «w zastępstwie, z upoważnienia»
Merkantylizm lub ustrój merkantylny – system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresienowożytności, wywodzący się z bulionizmu – teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu.
chimeryczny- zmieniający usposobienie (zdanie, pogląd) pod wpływem emocji
 
Flipping is a term used primarily in the United States to describe purchasing a revenue-generating asset and quickly reselling (or “flipping”) it for profit.
apologeta- osoba broniąca określonej idei, postawy
demode- niemodne

umizgiwać się:

kokietować, mizdrzyć się, nadskakiwać, przewracać, przymilać się, strzelać oczami, słodkie oczy, wdzięczyć się,zabiegać o względy, zalecać się, podrywać, robić słodką minkę
Manichejski podział świata- podział bazujący na dobrym i złym
mitygować – powstrzymywać
pójść (iść) do Canossy wyrazić skruchę, uznać swój błąd; ukorzyć się
<Canossa, wieś w płn. Włoszech, gdzie cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII>
 
Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytuistotyistnienia i jego sposobów,przedmiotu i jego własnościprzyczynowościczasuprzestrzenikonieczności i możliwości.
Dychotomia (gr. dichotomos = przecięty na dwie części)
 Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków.
Aberracja (łacab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) – odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych normpostępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady.
Ebonit (guma twarda, nazwa z gr. ebonos – heban) – tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku wulkanizacji naturalnego lub sztucznego kauczuku; twardy można porównać do czegoś trardego
sprokurować

1. «tendencyjnie dobrać fakty, by komuś coś zarzucić»
2. pot. «przygotować, sporządzić, zorganizować coś»
► punitywny

karzący, mający na celu ukaranie
Pyrrusowe zwycięstwo – to zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, np. z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie wojennym
fenomenologia fenolemolog «kierunek filozoficzny postulujący poznanie empiryczne i ścisły opis zjawisk bezpośrednio danych; też: metoda badawcza w różnych naukach wyrosła z tego kierunku»
► sekować

prześladować kogoś, dręczyć, dokuczać
rachityczny

1. w medycynie: dotknięty rachityzmem; odznaczający się skrzywieniem kości; krzywiczy, krzywiczny, krzywicowy;
2. przenośnie: lichy, słaby, wykrzywiony
zblazowany ~ni

1. pot. «znudzony nadmiarem wrażeń, przeżyć, życiem (zwłaszcza hulaszczym), zobojętniały na wszystko»

Zblazowany człowiek.
► agora

w starożytnej Grecji:
1. zgromadzenie ludowe (obywateli państwa-miasta);
2. plac otoczony budynkami publicznymi, będący centrum życia społecznego, politycznego itp., rynek
annały

roczniki historyczne opisujące zdarzenia chronologicznie i w każdej księdze zawierające wydarzenia z jednego roku
Nie przytulam młodzieńców z ogolonymi głowami, dla których swastyka jest fajnym symbolem! – grzmiał Tusk.
Premier – historyk z wykształcenia – najwyraźniej nie pamięta, że swastyka była symbolem narodowych socjalistów, a więc lewicy.
  expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.
ex re łac., z okazji, z powodu.
ex promptu łac., bez przygotowania, naprędce; por. ad aperturam…
ex se natus łac., pochodzi od siebie samego (por. moi je suis mon ancêtre); por. Tacyt (Roczniki, 11, 21); rz. cesarz Tyberiusz o Kurcjuszu Rufusie.
ex professo łac., z urzędu, z powołania; ze znajomością przedmiotu; zawodowo; umyślnie.
ex tempore łac., bez przygotowania; znienacka; na poczekaniu, naprędce (por. ad aperturam…ekstemporale).

► komitywa

1. bliskie stosunki łączące dobrych znajomych lub przyjaciół, zażyłość;
2. dawniej: grupa osób towarzysząca komuś, czemuś; orszak; świta
► zuchwały
1. zbyt pewny siebie i lekceważący innych;
2. bardzo odważny i skłonny do ryzykowania
nestor
mądry, doświadczony starzec, będący najstarszym przedstawicielem jakiejś grupy ludzi
aprowizacja

zaopatrywanie ludzi w niezbędne artykuły, zwłaszcza w żywność, w jakimś trudnym czasie
Si vis pacem para bellum (dosł. “Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”)
si vis coitus oralis, para verpa- zawsze bądź gotowy
System monotarny- bez pieniądza
Splendid isolation-
Bambus rosnie przez piec lat I nic nie widav to moze byc dobre porownanie do rozwoju.

Demiurg- tworca, protoplssta

Ferment  -rozruchy
Dystyngowany

1. przenieść, przenosić z jednej dziedziny do innej;
2. dokonać, dokonywać transpozycji utworu muzycznego

 

 

Patriarchat –1.(z łac.)pater, patris -ojciec, oraz greckiego arche, czyli władza. Jest to typ rodowej organizacji społecznej bazującej na dominującej roli mężczyzn, podkreślanej i wyrażającej się w patrylokalnym małżeństwie i patrylinearnych grupach krewniaczo–pochodzeniowych, w których dziedziczenie następuje po linii męskiej. 2.Ostatni okres ustrojuwspólnoty pierwotnej, w którym dominujące stanowisko zajmuje mężczyzna stojący na czele rodu[1],.

Freudowskie przejęzyczenie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mayflower
normatywny

1. «ustalający obowiązujące normy»
2. «podlegający normom lub przez nie określony»

• normatywnie • normatywność

 
 
ecclesia triumphans, ecclesia militans [ekkles-i-a trjumfans, ekkles-i-a militans] (łc.) Kościół triumfujący, Kościół walczący; słowa papieża Klemensa V w liście do króla fr. Filipa IV Pięknego, 1311 r.
 
 
Retencja (łac. retentio – powstrzymywanie)
demode
przymiotnik

 1. niemodny
 
Indemnizacja, odszkodowanie, wynagrodzenie strat i szkód płacone przez chłopów właścicielom w związku z uwłaszczeniem, w zaborze pruskim odszkodowanie płacili chłopi. Na terenie Galicji i w Królestwie Polskim odszkodowanie wypłacał rząd, co pośrednio obciążało podatników w postaci tzw. podatku indemnizacyjnego.
 
 
Apostazja (gr. ἀποστασία – odstąpieniebunt; z ἀπό (apo) – od, στάσις (stasis) – postawa, pozycja) – porzucenie wiary religijnej. W pierwotnym znaczeniu – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; termin został również adaptowany do ogólnych pojęć religioznawczych oraz wykorzystywany przez religie i wyznania niechrześcijańskie.
 
 
 
 
Sztafaż (niem. Staffage od ausstaffiereprzyozdabiać) – postacie ludzkie i zwierzęta oraz dodatkowe, poboczne wątki lub motywyożywiające kompozycję dzieła artystycznego, nieodciągające jednak uwagi odbiorcy od głównej treści dzieła.
Sztafaż nie nawiązuje bezpośrednio do głównego motywu dzieła, a jedynie uatrakcyjnia tło, które mogłoby się wydać puste, monotonne lub zbyt nudne. Sztafaż zastępuje tło czymś ciekawszym, spełniając jednak nadal podstawowe funkcje tła, tak więc użycie sztafażu odbywa się jedynie w warstwie formalnej, a nie znaczeniowej.
 
 
 
Chleba i igrzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleba_i_igrzysk
 
in extenso [in ekstenso] (łc.) w całości, bez skrótów, opuszczeń, bez zmian.
 
werbalizacja wiedzy
► ancymon
łobuz, urwis, rozrabiaka; ancymonek
Entropia informacji
hochsztapler «oszust i aferzysta na wielką skalę» 
• hochsztaplerski • hochsztaplerstwo
 
Autarkia (samowystarczalność gospodarcza) – cecha gospodarki lub cel polityki gospodarczej, prowadzonej przezpaństwo lub grupę państw, dążące do zaspokojenia wszelkich potrzeb gospodarki, zarówno konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych, w ramach własnych możliwości.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gastarbeiter
kundlizm

wszechmoc, wszechwładza

 
abortowany- aborcja
 
Reise Fiber
 
Chleba i igrzysk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleba_i_igrzysk
 
in extenso [in ekstenso] (łc.) w całości, bez skrótów, opuszczeń, bez zmian.
deklaratywny «będący jedynie deklaracją»
ekscentryk
skaptować

1. «przeciągnąć kogoś na swoją stronę, pozyskać dla siebie»
2. «przeciągnąć kogoś z jednej firmy do drugiej»
kabalistyczny

1. dotyczący kabały – metafizycznej interpretacji Biblii
2. tajemniczy, mający ukryte znaczenie (np. kabalistyczne znaki, liczby, przepowiednie)
aberracja
1. książkowo: odchylenie od stanu normalnego;
2. w astronomii: pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego wynikające z ruchu obserwatora;
3. w optyce: wada układu optycznego spowodowana strukturą tego układu
supremacja
zwierzchnictwo albo przewaga nad kimś lub nad czymś
Drzewko bambusowe, trzeba podlewać przez 5 lat a dopiero później wyrasta bardzo szybko.
efemeryda

1. istota, rzecz lub zjawisko nietrwałe, przemijające szybko i bez śladu
2. roślina, której cykl rozwojowy przebiega w krótkim okresie sprzyjających warunków
3. owad żyjący nad wodą; jętka
inwektywa

zniewaga, obelga
egzaltacja

zbytnia wylewność w okazywaniu uczuć i nienaturalność w uzewnętrznianiu myśli
Vox populi, vox Dei (łac. głos ludu (to) głos Boga) – popularna sentencja wyjęta z “Listu do Karola Wielkiego“, napisanego przez anglosaskiego mnichateologa i filozofaAlkuina.
Leseferyzm (fr. laissez faire – pozwólcie czynić; laissez passer – pozwólcie przechodzić, laissez aller)
Last but not least
Management by Objectives Peter Drucker
Decyzja robi zarządzającego P Drucker
Generał Pattonn – szybkie decyzje poprzez doświadczenie
egalitarność-
Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; “stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomiifilozofiilogice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.
Przykłady:

 • „Wzrost cen gazu spowodowany jest, mutatis mutandis, tymi samymi czynnikami, co wzrost cen ropy.” – zakłada się, że uprzedni tekst wyjaśnił przyczyny wzrostu cen ropy, a czytelnik wie lub domyśla się, jakich zmian należy dokonać w argumentacji.
 • „Ustalono, że w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej stosowane będą mutatis mutandis te same sankcje, co w przypadku naruszenia wód terytorialnych”.
 • „Postanowienia ustępu 3 i 4 niniejszego Artykułu stosuje się mutatis mutandis do zobowiązań Stron wynikających z innych Artykułów Deklaracji.”
Chain of command
indolencja (łc. indolentia ‘nieczułość’) brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
kadzić sobie- prawić komplementy
spiritus movens [wym. spiritus mowens] «główny inspirator jakichś działań»
Licentia poetica – wyrażenie pochodzące z łaciny; oznacza wolność twórczą/poetycką.

Si vis pacem, para bellum– Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny

Being busy is a form of lazyiness- lazy thinking and indiscriminate action.
Single Tasker !
Have a big picture of the market. !
Being creative and making something is the opposite of hanging out.
Sort data streams by signal vs noise.
Be Efficient. Do only right things !
Jedyną stałą rzeczą jest zmiana.
Lost your opinion, not your money.
internalizacja- «uznawanie wartości, norm, poglądów itp., narzucanych początkowo z zewnątrz, za własne»
Triumwirat – zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny trium viri – trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań.
deliberować- zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś
symptomatyczny
charakterystyczny, znamienny dla kogoś lub czegoś; będący symptomem
obcesowy (daw. obsces ‘opętany’ z p.łc. kośc. obscessus) zuchwały, porywczy, niestosujący się do ogólnie przyjętych form; bezczelny, natrętny, natarczywy.
podejście holistyczne- całościowe
interlokutor- partner w rozmowie; rozmówca, dyskutant
Zarabiac ad infinitum
fechtować- przestarzałe: uprawiać szermierkę, walczyć białą bronią
dyletant- człowiek zajmujący się jakąś dziedziną, nie znając się na niej, bez odpowiedniego przygotowania
Frankowac list – oplacac przesylke
Problem było widać wcześniej, vide
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe

errare humanum est- mylić się jest rzeczą ludzką

Penalizacja
buchalteryjni
Krajan
zadenuncjować
chromatyczny- barwny
chimeryczny- zmienny
postępowanie kontradyktoryjne
share and share alike = po równo
dusery- komplement, czułe słówko
animozje- niechęć, uraza, antypatia
antycypować – przedwczesnie wykonywac, przewidywać
fluktuacja- przypadkowe wachania
value oriented
fair value
zunifizowany- nadający jednakowy wygląd
meandryczne- w sposób trudny do zrozumienia
agonia- zycie po smierci, czas po smierci
serwilizm- bezkrytyczne podporządkowanie się komuś
hedonista- człowiek poszukujący tylko przyjemności
eskalować, eskalacja
kolokwialnie- wyrażenie w języku potocznym w codziennym życiu bez dbałości o poprwaność językową
go on a binge- iść w tango
subwencja- zapomoga
subsydiować- udzielać zapomogi
aparatczyk- pogardliwie o działaczu i urzędniku
concade- dostrzec
groteska = = cuda na kiju
eufemizm- (eu- dobrze; phemi-mówić) wyraz lub zwrot zastępujący inny zwrot który nie powinien być użyty ze względu na tabu, otoczenie poziom ludzi z którymi rozmawiamy
delegitymizacja władzy- utracenie władzy aprobaty społecznej(władzy) przy rzadzeniu
delegitymizacja != legitymizacja
kuriozalny- osobliwy
autorytaryzm- system rzadow bezpartyjnych
impertynencja- niestosowane, bezczelne, obrazliwe
retoryka- sztuka wymowy, umiejetnosc rzetelnego przekonywania sluchacza, perswazja
protekcjonizm- polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencja zagraniczną
preogatywa- przywilej wynikający z zajmowanego stanowiska
normatywny- ustalajacy normy
konwergencja- proces upodobniania sie do siebie kultury i gospodarki wynikajace z globalizacji
walorazycja- ustalenie wysokosci istniejacych zobowiazan przy zmianie systemu pienieznego
statu qwo- stan staly, bez zmian
artykulować- wymawiać głoski, uzewnętrzniać werbalnie, gestykulować
tete a tete
kakofonia grec. złe brzmienie, niezgodne, rażące ucho brzmienie dźwięków
laicyzm- koncepcja rozdziału państwa od kościoła

entreprenurial- swiadczący o przedsiębiorczości

owing to the fact- w związku z faktem, z tym że
ordynacja wyborcza- zbiór przepisów regulujących przebieg wyborów
nepotyzm- faworyzowanie członków rodizny przy obsadzaniu stanowisk
eskadra- jednostka lotnictwa wojskowego
afirmować- wyrażać aprobatę
enuncjacja- (zwrot prawny) wypowiedź, oświadczenie
supozycja- przypuszczenie, domniemanie
restrukturyzacja- gwałtowne zmiany
skreczować- zrezygnować z imprezy
kompensacja- zastępczość funkcji, przekazanie funkcji utraconej przez inny czynnik
prezydium- organ kierowniczny jakiejś instytucji składającej się z wielu osób

repetycja historii

konwergencja

dywizjonalizacja

kompaktyfikacja kodu

indagować- dopytywać, badać
prowadzić indagację
zasada deterministyczna
ekstrahować- wyodrębnić
ornament- ozdoba
sztampowy- schematyczny
bailout- sytuacja firmy która wymaga dokapitalizowania

alternate- zastępca
to alter – zmieniać

hard/tough nut to crack- twardy orzech do zgryzienia

to drive away at = to hard work

atencja- szacunek, respekt, poważanie
artykułować- uzewnętrzniać werbalnie
responsywność

oportunista
anturaż- otoczenie, środowisko, entourage
wierchuszka- potocznie na władzę
protekcja- popracie
konotacje
rewitalizacja- przywrócenie do życia

Czym skorópka za młodu przesiądnie tym na starość trąci.

ekwilibrystyczny- wyjątkowo zręczny
obstrukcyjny- hamujący coś zrobić
pucz- próba objęcia władzy
Haute Couture- wysokie krawiectwo, szyte na zamówienie
mizoginia- misos- nienawiść
gyne – kobieta
kontestator- osoba kwestoinująca zwłaszcza publiczne wartość, normy, obowiązki

split na akcjach-

recypować- przyswoić sobie coś
reglamentacja- wprowadzenie na stałe lub czasowo zakazu obrotu pewnymi towarami
przestrzeć odpowiedzi
dobry kompas/busola

grejdoł
skonfundowany
gremium
absmak- zniesmaczenie
legitymizacja- nadawać mocy prawnej
agrawacja- celowe wyolbrzymianie objawów choroby
pompatyczny- przesadnie wyszukany, bombastyczny
delikt- czyn niedozwolony, szkoda cywilna
parweniusz- robiaca karierę oboa dostająca się do wyższego stanowiska i nasladująca w sposób przesadny zachowania już swojego
środowiska
hucpa- bezczelne oszustwo
powiedziec a vista- od razu, przy rozmowie, bez zastanowienia

paternalistycznie
team spirit
rejtanowski gest- nie to nie
wykoncypowany- czysto teoretyczny, nierealny
dysputa- rozmowa na powazny temat, wymiana pogladow na tematy naukowe
kasandryczny scenariusz- zapowiadajacy nieszczescie
track record
epatowac- wywolywac duze wrazenie
preliminarz- zestawienie planowanych dochodow i wydatkow jednostki budzetowej
performowac- osiaganie wynikow, wydajnosc
indoktrynacja- wpajanie ideologii
erudyta- osoba wyksztalcona bardzo wasko
azymut- cel

4 lipiec porozumienie z uczelnia 9.00 1 budynek

a contrario – przeciwnie
d’avenir przyszlosc

malczewsiego

efemeryczny rzad-krotkotrwaly
pragmatyczni- oparty na faktach, badajacy przyczyny i skutki wydarzen
radykalny islamizm-skrajnosc
rodzina rothschild
efekt potwierdzenia
rachunkowosc mentalna
produkcja uchwytow do monitora
dominwestora.pl
konkwista
neoliberalizm
united investors company
kanonierka
a teizm
interwencjonizm panstwowy
prestidigitatorskie
ebor
nie zlapal kozak tatarzyna
municypalny standard
fundusz reit
jakub szymanski gracz gieldowy
kuszetka
akcje na okaziciela
ad- osoba odpowiadajaca za realizcja prognoz
prognoza- slownik pwn

predestynowac- przeznaczac do czegos na cos, przesadzac o czyms

“Jednym z przesądów XXI-go wieku jest wiara w to,
że wzrok to pewniejsze źródło wiedzy niż umysł.”

depenalizacja- rezygnacja karalnosci okreslonego czynu

koltunstwo- dwulicowosc
hermeneutyka- interpretacja, objasnienie
hermeutyczne poglady- zle zinterpretowane
Chicken game
odpowiedź petyjska- odpowiedź wieloznaczna
Sanowanie-
Koncyliacyjny- stwierdzenie o osobie która dąży do pojednania wśród innych ludzi wokół
Sekwestracja
Wysofistykowane

expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.

per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd

Eksterioryzacja zła – czyli szukanie zła nazewnątrz a nie w sobie
Kolibr- konserwatywno liberalny
efemeryda (gr. ephemerís, ephemerídos ‘dziennik; coś trwającego dzień’
per procura [wym. per prokura] «w zastępstwie, z upoważnienia»
Merkantylizm lub ustrój merkantylny – system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresienowożytności, wywodzący się z bulionizmu – teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu.
chimeryczny- zmieniający usposobienie (zdanie, pogląd) pod wpływem emocji
 
Flipping is a term used primarily in the United States to describe purchasing a revenue-generating asset and quickly reselling (or “flipping”) it for profit.
apologeta- osoba broniąca określonej idei, postawy
demode- niemodne

umizgiwać się:

kokietować, mizdrzyć się, nadskakiwać, przewracać, przymilać się, strzelać oczami, słodkie oczy, wdzięczyć się,zabiegać o względy, zalecać się, podrywać, robić słodką minkę
Manichejski podział świata- podział bazujący na dobrym i złym
mitygować – powstrzymywać
pójść (iść) do Canossy wyrazić skruchę, uznać swój błąd; ukorzyć się
<Canossa, wieś w płn. Włoszech, gdzie cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII>
 
Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytuistotyistnienia i jego sposobów,przedmiotu i jego własnościprzyczynowościczasuprzestrzenikonieczności i możliwości.
Dychotomia (gr. dichotomos = przecięty na dwie części)
 Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków.
Aberracja (łacab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) – odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych normpostępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady.
Ebonit (guma twarda, nazwa z gr. ebonos – heban) – tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku wulkanizacji naturalnego lub sztucznego kauczuku; twardy można porównać do czegoś trardego
sprokurować

1. «tendencyjnie dobrać fakty, by komuś coś zarzucić»
2. pot. «przygotować, sporządzić, zorganizować coś»
► punitywny

karzący, mający na celu ukaranie
Pyrrusowe zwycięstwo – to zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, np. z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie wojennym
fenomenologia fenolemolog «kierunek filozoficzny postulujący poznanie empiryczne i ścisły opis zjawisk bezpośrednio danych; też: metoda badawcza w różnych naukach wyrosła z tego kierunku»
► sekować

prześladować kogoś, dręczyć, dokuczać
rachityczny

1. w medycynie: dotknięty rachityzmem; odznaczający się skrzywieniem kości; krzywiczy, krzywiczny, krzywicowy;
2. przenośnie: lichy, słaby, wykrzywiony
zblazowany ~ni

1. pot. «znudzony nadmiarem wrażeń, przeżyć, życiem (zwłaszcza hulaszczym), zobojętniały na wszystko»

Zblazowany człowiek.
► agora

w starożytnej Grecji:
1. zgromadzenie ludowe (obywateli państwa-miasta);
2. plac otoczony budynkami publicznymi, będący centrum życia społecznego, politycznego itp., rynek
annały

roczniki historyczne opisujące zdarzenia chronologicznie i w każdej księdze zawierające wydarzenia z jednego roku
Nie przytulam młodzieńców z ogolonymi głowami, dla których swastyka jest fajnym symbolem! – grzmiał Tusk.
Premier – historyk z wykształcenia – najwyraźniej nie pamięta, że swastyka była symbolem narodowych socjalistów, a więc lewicy.
  expressis verbis łac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.
ex re łac., z okazji, z powodu.
ex promptu łac., bez przygotowania, naprędce; por. ad aperturam…
ex se natus łac., pochodzi od siebie samego (por. moi je suis mon ancêtre); por. Tacyt (Roczniki, 11, 21); rz. cesarz Tyberiusz o Kurcjuszu Rufusie.
ex professo łac., z urzędu, z powołania; ze znajomością przedmiotu; zawodowo; umyślnie.
ex tempore łac., bez przygotowania; znienacka; na poczekaniu, naprędce (por. ad aperturam…ekstemporale).

► komitywa

1. bliskie stosunki łączące dobrych znajomych lub przyjaciół, zażyłość;
2. dawniej: grupa osób towarzysząca komuś, czemuś; orszak; świta
► zuchwały
1. zbyt pewny siebie i lekceważący innych;
2. bardzo odważny i skłonny do ryzykowania
nestor
mądry, doświadczony starzec, będący najstarszym przedstawicielem jakiejś grupy ludzi
aprowizacja

zaopatrywanie ludzi w niezbędne artykuły, zwłaszcza w żywność, w jakimś trudnym czasie
Si vis pacem para bellum (dosł. “Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”)
si vis coitus oralis, para verpa- zawsze bądź gotowy
System monotarny- bez pieniądza
Splendid isolation-
Bambus rosnie przez piec lat I nic nie widav to moze byc dobre porownanie do rozwoju.

Demiurg- tworca, protoplssta

Ferment  -rozruchy
Dystyngowany

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *